วารสารบัวบาน ฉบับที่ 22 “แพลตฟอร์มแห่งโอกาส”  เสริมแกร่ง SME – เกษตรกรไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน” (Free Copy) กำเนิดขึ้นจากความเชื่อมั่นในพลังการสร้างความยั่งยืนของเราทุกคน เพื่อเป็นสื่อกลางการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด “ความตระหนักรู้” ถึงความสำคัญและบทบาททุกภาคส่วนในการร่วมมือกันพัฒนาสู่ความยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมในวงกว้าง

เรื่องเด่นประจำฉบับ

SD Story : พูดคุยกับพันธมิตรจากภาครัฐ วีระพงษ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พร้อมด้วยเหล่าผู้บริหารจาก 3 กลุ่มธุรกิจค้าปลีกในเครือฯ ที่เข้ามามีส่วนร่วมผนึกกำลังในการสร้างโอกาสและเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ “แพลตฟอร์มแห่งโอกาส”

ชมคลิปสัมภาษณ์คุณวีระพงษ์ มาลัย

SD Talk : ขวนรู้จัก 2 ผู้ประกอบการไทย คุณชุติมา อาลิแอ แห่ง “จะโหรมเครื่องแกง”  และคุณณิชชา มหาอัทฒ์สกุล จากหจก. “สกลทรัพย์ เพิ่มพูน”   ที่เห็นคุณค่าของการคว้าโอกาสและไม่หยุดพัฒนาตนเองกระทั่งพากิจการก้าวไกลในต่างประเทศ และยังช่วยดูแลผู้คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

Catch up : เปิดกลุ่มแบรนด์ระดับโกลบอล 7 กรณีศึกษาที่มีหัวใจแห่งการแบ่งปันช่วยเหลือ