วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน Vol.1 Jan 2017

“วารสารบัวบาน : เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน” (Free Copy) รายสองเดือน กำเนิดขึ้นจากความเชื่อมั่นในพลังการสร้างความยั่งยืนของเราทุกคน เพื่อเป็นสื่อกลางการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด “ความตระหนักรู้” ถึงความสำคัญและบทบาททุกภาคส่วนในการร่วมมือกันพัฒนาสู่ความยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมในวงกว้าง

 

เรื่องเด่นประจำฉบับ มกราคม 2560

SD Story : ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ความบกพร่องทางร่างกายไม่ใช่อุปสรรคสร้างความยั่งยืนเพราะ “คนตาบอดทำได้ทุกอย่าง”

Young Hero : เปิดมุมมอง ‘นาว’ ภาดารี อุตสาหจิต จากทายาทขายหัวเราะสู่ Start Up รุ่นใหม่ที่ไม่ละเลยการแบ่งปันให้สังคม

Creating A Better Life : ความจริงเรื่องไก่ ไก่ของไทยที่ได้มาตรฐานส่งออก ปลอดยา ปลอดภัย บริโภคได้ ไร้กังวล

ารสารบัวบาน ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2560

 

* ถ้าท่านพบปัญหาในการเรียกอ่านเอกสาร กรุณาดาวน์โหลดโปรแกรม     ดาวน์โหลด