กลุ่มธุรกิจภายในเครือซีพีร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างนโยบายและแนวปฏิบัติระดับเครือฯ

เครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงานและนโยบายย่อย 3 ฉบับ เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นความท้าทายและความคาดหวังด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน รวมถึงบริบทของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนจากทุกกลุ่มธุรกิจในเครือร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างนโยบายดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 67 ท่านจากทุกกลุ่มธุรกิจ

นอกจากนี้เครือฯ ยังได้ดำเนินการทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้กับคู่ค้าที่จะร่วมทำธุรกิจกับเครือฯ และจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน เครือเจริญโภคภัณฑ์ขึ้น เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการจัดหาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องตามมาตรฐานทั้งไทยและสากล โดยจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 และมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 113 ท่านจากทุกกลุ่มธุรกิจ ซึ่งการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทั้ง 2 ครั้งได้รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้ร่วมประชุมอย่างมาก ทำให้บริษัทในเครือมีความพร้อมในการนำนโยบายไปปฏิบัติ