“เครือซีพีพร้อมก้าวสู่ศตวรรษใหม่อย่างยั่งยืน… เพราะเรายึดมั่นใน CG ด้วยหัวใจ”

โดย คุณ รงค์รุจา สายเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส-ด้านธรรมาภิบาล  : สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และสื่อสารองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

หลักคิดในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการหรือ CG ของเครือซีพีมีพื้นฐานมาจากจิตสำนึกด้านคุณธรรมและความซื่อสัตย์ที่ถูกปลูกฝังมานับตั้งแต่การก่อตั้งเครือซีพี และพัฒนามาสู่ CG อย่างเป็นระบบทั่วทั้งเครือฯ

คำว่า ‘ระบบ’ ในที่นี้คือ การส่งเสริมให้เกิด 1. โครงสร้างที่มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน การมีนโยบาย แนวปฏิบัติเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงาน และ 2. กระบวนการในการกำกับดูแล ตั้งแต่การสื่อสารนโยบายไปสู่การปฏิบัติ การให้ความรู้ การประเมิน และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกบริษัทในเครือฯ มีระบบ CG ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นอกจากนี้ แต่ละธุรกิจมีบริบทที่แตกต่าง เครือฯ จึงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และพัฒนาไปพร้อมๆ กันกับทุกบริษัทในเครือฯ รวมถึงใส่ใจกับการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความรู้สึกร่วมและนำความคาดหวังของทุกกลุ่มมาพัฒนาให้การดำเนินงานด้าน CG ของเครือซีพีมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่อง

เพราะเราเชื่อว่า CG คือหัวใจของการเติบโตอย่างยั่งยืน เราจึงพัฒนา CG ของทุกบริษัทในเครือฯ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และการรักษามาตรฐานด้าน CG ไว้อย่างมั่นคงนั้น ถือเป็นหน้าที่ของชาวซีพีทุกคน”

หนึ่งศตวรรษของเครือซีพีกับความสำเร็จด้าน CG

จุดเริ่มต้นที่ดีทำให้เกิดความสำเร็จได้ไม่ยาก เหตุที่กล่าวเช่นนี้เพราะความสำเร็จด้าน CG ของเครือซีพีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาจากการสนับสนุนของผู้นำ คือ คณะกรรมการเครือฯ ที่สนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ซึ่งเข้ามาช่วยกำหนดหลักการ บรรษัทภิบาล 11 ประการ โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรอบการกำกับดูแลกิจการและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ ทำให้เกิดการกำกับดูแลกิจการอย่างเป็นระบบ

คณะกรรมการเครือฯ ยังกำหนดให้ CG เป็นหนึ่งกลยุทธ์ของการเติบโตอย่างยั่งยืนของเครือฯ ทำให้เกิดการผนึกกำลังกันของบริษัทในเครือฯ ด้วยเป้าหมายเดียวกัน

ผลสำเร็จที่ตามมา คือ เครือซีพีมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่เชื่อมโยงระหว่างบริษัทแม่กับบริษัทในเครือฯ สามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมผ่านการสื่อสาร การให้ความรู้ ซึ่งในปี 2563 พนักงานทุกคนได้ผ่านการทดสอบด้านจรรยาบรรณธุรกิจ 100%

นอกจากนี้ เครือฯ ยังสามารถติดตามการดำเนินงานด้าน CG ของบริษัทในเครือฯ ได้อย่างต่อเนื่องผ่านการประชุมของคณะทำงานด้าน CG ที่ประกอบด้วยผู้แทนจากบริษัทในเครือฯ ทำให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติด้าน CG จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน ทำให้การขับเคลื่อนด้าน CG เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ความสำเร็จด้าน CG ของเครือฯ มาจากการสนับสนุนของผู้นำ และการผนึกกำลังของทุกคนในเครือฯ

ก้าวสู่ศตวรรษใหม่อย่างยั่งยืนด้วยใจที่ยึดมั่นใน CG

การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบให้เกิดวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ที่มีผลต่อทิศทางการขับเคลื่อนด้าน CG ของเครือซีพี โดยเครือซีพีวางแผนจะนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการดำเนินงานด้าน CG มากขึ้น ทั้งการสื่อสาร ฝึกอบรมและพัฒนา รวมถึงการติดตามผล เช่น CG Dashboard เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ New Normal ยังอาจทำให้เกิดความเสี่ยงของการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ เครือซีพีจึงเน้นย้ำการปลูกฝังจิตสำนึกด้าน Ethic & Compliance ให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพราะเราส่งเสริมการเป็นคนดีมาโดยตลอด เราเชื่อว่า พื้นฐานจิตใจที่ดีจะเป็นเกราะป้องกันการกระทำผิด

จิตสำนึกด้าน Ethic & Compliance และระบบเทคโนโลยีที่ดี เป็นเป้าหมายในการขับเคลื่อน CG ของเครือซีพีในศตวรรษใหม่เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ที่มา :  วารสารบัวบาน Vol. 6 เดือนมีนาคม 2564