CG Voice Issue 03: Ethics Compliance

Ethics Compliance จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์มีความสำคัญมากขึ้น หลังจากรูปแบบการทำงานปรับเปลี่ยนเป็น Work from Home เป็นเหมือนเกราะป้องกันไม่ให้องค์กรธุรกิจทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ในคอลัมน์ Chairman Voice คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือฯ ให้เกียรติสัมภาษณ์พิเศษแบ่งปันวิสัยทัศน์ของเครือฯตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันที่ดำเนินกิจการเข้าสู่ปีที่ 100

แก่นแท้ที่เครือฯ ให้ความสำคัญจาก “คุณภาพ คุณธรรม และเทคโนโลยี” พัฒนาสู่ “ค่านิยมองค์กร 6 ประการ” และแบ่งปันแนวคิดเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นหัวใจขับเคลื่อนธุรกิจ พร้อมสะท้อนมุมมองของผู้นำที่ดีร่วมกันหล่อหลอมยุทธศาสตร์เครือฯ เพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบธรรมาภิบาลที่ดี

โอกาสนี้คุณบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ผู้คลุกคลีในแวดวงตลาดเงินตลาดทุนและมีบทบาทขับเคลื่อน CG ร่วมสะท้อนมุมมองและประสบการณ์เรื่อง CG… กับ “Trust” ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

สำหรับมุมมองต่อคู่ค้า…เติบโตไปด้วยกันอย่างมีธรรมาภิบาล ได้พูดคุยกับคุณยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บมจ.ซีพี ออลล์ ได้ให้ข้อคิดทิ้งท้ายไว้ว่า “ซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม คำนึงถึงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม” เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย

พลาดไม่ได้กับคอลัมน์อัพเดทธรรมาภิบาลขององค์กรธุรกิจทั่วโลกและข่าวความเคลื่อนไหวด้านธรรมาภิบาลของเครือฯ นอกจากนี้ท้ายเล่มยังมีกิจกรรมร่วมตอบคำถาม ลุ้นรับหน้ากากอนามัย CP จำนวน 10 ชิ้นต่อท่าน ได้ที่นี่ หรือสแกน QR Code จากในเล่มได้เลย