คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์มอบรางวัล Chairman Awards แก่ 120 ผลงานสร้างสรรรค์ ยกย่องเชิดชูนวัตกรซีพีผู้สร้างความเปลี่ยนแปลง ยึดมั่นแนวทางค่านิยม 6 ประการ ร่วมผนึกกำลังรังสรรค์ผลงานโดดเด่นสร้างคุณค่าองค์กรและสังคม เป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรแข็งแกร่งก้าวสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นประธานมอบรางวัล Chairman Awards  มหกรรมนวัตกรรมบัวบาน” ซึ่งเป็นการยกย่องผลงานนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นใน 4 ด้าน คือ ผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี ผลงานนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ  และผลงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  และผลงานด้าน New Normal  โดยมีผู้บริหารระดับสูงของเครือฯ ร่วมแสดงความยินดี อาทิ  ดร. อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานอาวุโสเครือฯ คุณพงษ์เทพ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือฯ คุณสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข รองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจโลตัสส์เอเชีย-แปซิฟิก คุณเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าส่งแม็คโคร คุณกนกนารถ นำพาเจริญ ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจสัตว์เลี้ยง บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด คุณธานินท์ บูรณมานิต ประธานอำนวยการจัดงาน คุณพัชรี คงตระกูลเทียน รองประธานอำนวยการ คุณชำนาญ หวังอัครางกูร กรรมการอำนวยการ คุณกนธีร์ ติระวิภาส  กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณกีรติ ศตะสุข ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์องค์กร กลุ่ม​ธุรกิจ ​ซี.พี. แลนด์​

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการจากภายในเครือฯ อาทิ ดร.เจน ศรีวัฒนะธรรมา ประธานวิชาการ ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ที่ปรึกษากรรมการวิชาการ คุณศักดิ์ชัย บัวมูล ที่ปรึกษากรรมการวิชาการ คุณสมพงษ์ อรุณรัตน์ ที่ปรึกษากรรมการวิชาการ น.สพ.ดำเนิน จตุรวิธวงศ์ ที่ปรึกษากรรมการวิชาการ คุณ​ศาลิ​ดา​ เสร​เมธา​กุล​ กรรมการ​วิชาการ คุณฉัตรชัย วิไลรัตนสุวรรณ รองประธานวิชาการด้านเศรษฐกิจ คุณอยุทธ ยุกตะนันทน์ รองประธานวิชาการด้านเทคโนโลยี ดร.สดุดี สุพรรณไพ รองประธานวิชาการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม คุณเจริญ แก้วสุกใส กรรมการภายในบริษัท ซีพีแรม น.สพ.สมชาย เลาห์วีระพานิช กรรมการภายในกลุ่มเจียไต๋ คุณเลิศชาย เหลืองศักดาพิชญ์  กรรมการภายใน จากลุ่มธุรกิจประเทศจีน คุณธัญญา ขอพร กรรมการภายในจากลุ่มธุรกิจประเทศจีน คุณสมใจ บุญยพงษ์ ประธานคณะประสานงานจัดงาน รวมทั้งกรรมการจาภายนอก อาทิ คุณธนะศักดิ์ พึ่งฮั้ว กรรมการภายนอก บริษัท The Inventor Development Company Limited คุณสาวิตร สุทธิพันธุ์ กรรมการภายนอก จาก IBM เป็นต้น

พิธีมอบรางวัลเริ่มต้นด้วยการปลุกพลังคนซีพี ด้วยเพลง 100 ปีแห่งศรัทธา นำเสนอเรื่องราวของคนซีพี กว่าจะมาเป็นวันนี้ที่ร่วมกันสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่สังคมไทยและสังคม จนถึงวันนี้ที่ก้าวผ่าน 100  ปี สู่ศตวรรษใหม่ที่พนักงานทุกคนร่วมผนึกกำลังสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ความยั่งยืน  บรรยากาศภายในห้อง     แกรนด์ฮอลล์ ทรู ดิจิทัล พาร์ค เวสต์ กรุงเทพฯ  เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความประทับใจของเหล่านวัตกรที่พกพารอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจเดินทางมาร่วมงานอย่างคับคั่ง พร้อมถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารซึ่งเป็นภาพประวัติศาสตร์แห่งความสำเร็จของนวัตกรซีพี

คุณธานินทร์ บูรณมานิต ในฐานะประธานอำนวยการจัดงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน  ว่า มหกรรมนวัตกรรมบัวบานจัดครั้งแรกในปี 2011 และจัดต่อเนื่องทุก 2 ปี และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ทำต้องเลื่อนการจัดงานในปี 2020  และมาจัดรวมกันในปีนี้ ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 5  โดยรวมผลงานปี 2020 และ ปี 2022  โดยแบ่งผลงานเป็น 4 ด้าน  ได้แก่ ด้านเศรฐษกิจ ด้านเทคโนโลยี ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม   และด้าน  New Normal ที่เพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษจากสถานการณ์โควิด

การจัดงานในครั้งนี้เป็นโอกาสและเป็นเวทีให้คนซีพีที่ทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มี มีโอกาสนำเสนอผลงาน  โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองอย่างเข้มข้นจนได้ผลงานโดดเด่นรวม 902 ผลงาน จากจำนวนผลงานที่ส่งเข้าร่วม 3,678 ผลงาน ประธานอำนวยการกล่าวว่า เป็นสถิติใหม่ที่น่าประทับใจทำให้เห็นว่า การขับเคลื่อนด้านนวัตกรรมของเครือมีความก้าวหน้าและต่อเนื่อง โดยผลงานครั้งนี้มาจาก  ทีมงาน CP ทั่วโลกกว่า 16 ประเทศ  และเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่เครือฯ มีผลงานนวัตกรรมที่มีคุณภาพจำนวนมากและโดดเด่นได้รับราวัล Chairman Award รวม 2 ปี จำนวน   120 ผลงาน

คุณธานินทร์ กล่าวอีกว่า การจัดงานครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้มีการนำผลงานนวัตกรรมไปต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์เป็นวงกว้าง และยังเป็นการสร้างเครือข่ายนวัตกรในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนองค์ความเรียนรู้ข้ามสายงาน ข้ามกลุ่มธุรกิจ และข้ามประเทศ  ตามยุทธศาสตร์ด้านการผนึกกำลัง (Synergy) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างไร้ขีดจำกัด ที่สำคัญยังเป็นการเชิดชูและให้เกียรติ นวัตกรของเครือฯ ที่พัฒนาผลงานนวัตกรรมและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเติบโต   และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่กลุ่มธุรกิจของเครือฯ อย่างมาก อีกทั้งช่วยส่งเสริมศักยภาพของเครือฯ ให้เป็นองค์กรชั้นนำระดับโลกที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง เพราะการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต มีความจำเป็นอย่างในการสร้างนวัตกรรมซึ่งนวัตกรทุกคนมีส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาศัพยภาพองค์กร

ทั้งนี้ ในการจัดงานมีการถ่ายทอดผ่าน Online Platform เป็นครั้งแรก มีการแปล 3 ภาษา ไปยังเพื่อนพนักงานซีพีทั่วโลก ตามวิสัยทัศน์ของท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้คนซีพีทั่วโลกเข้าชมงานได้จากทุกมุมโลก ( Anywhere Anyone) และเปิดให้รับชมย้อนหลังได้  ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของเครือฯ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้แลกเปลี่ยนแบบไร้พรมแดน เพื่อให้มีการนำผลงานเหล่านี้ไปต่อยอดและเกิดประโยชน์เป็นวงกว้างที่สุด

ในโอกาสเดียวกันนี้  คุณธานินทร์ ยังได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารของเครือฯ ที่ได้ให้โอกาส พร้อมทั้งให้การสนับสนุนงานด้านเทคโยโลยีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนการจัดงานมหกรรมบัวบานมาตลอด 10 ปี พร้อมทั้งขอบคุณทีมงาน คณะกรรมการในต่าง ๆ ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนและผลักดันการสร้างนวัตกรรมที่ประโยชน์ต่อองค์กร และสังคม

“ผมขอขอบพระคุณท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ ที่ได้ปลูกฝังค่านิยมเครือฯ ทั้ง 6 ข้อ ซึ่งสำคัญมากในการสร้างนวัตกรรม และยังสนับสนุนการจัดมหกรรมนวัตกรรมบัวบานฯ มาตลอดมากกว่า 10 ปี  ขอบคุณท่านประธานสุภกิต เจียรวนนท์   ท่านซีอีโอศุภชัย เจียรวนนท์ ที่สนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีและความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ท่านรองประธานอาวุโส ดร. อาชว์ เตาลานนท์ ที่ริเริ่มจัดงานและให้ข้อชี้แนะตลอดมา รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงกลุ่มธุรกิจจากทุกประเทศที่สนับสนุนและขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรม ที่มีคุณภาพเป็นอย่างดียิ่ง  และขอขอบคุณประธานคณะกรรมการวิชาการ ได้แก่ ดร. เจน ศรีวัฒนะธรรมา รวมทั้งกรรมการและทีมงานของทั้ง 3 ด้านที่ได้ทำงานอย่างทุ่มเทในการเตรียมการมามากกว่า 3 ปี จนมาถึงวันนี้”

ภายหลังการกล่าวรายงาน คุณธานินท์ กล่าวเรียนเชิญ คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือฯ ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัล Chairman Award  ให้แก่นวัตกรที่มีผลงานโดดเด่นทั้ง 120 ผลงาน  โดยท่านประธานได้มอบรางวัล พร้อมทั้งแสดงความยินดีแก่เหล่านวัตกรที่มาร่วมงานและได้รับรางวัลแห่งความประทับใจและภาคภูมิใจในครั้งนี้

ชื่นชมคนซีพี สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ ยึดมั่นค่านิยมเครือฯ 6 ประการ

ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานอาวุโส เครือฯ เปิดเผยภายหลังพิธีมอบรางวัลว่า ผลงานนวัตกรรมที่พนักงานเครือซีพีทำเกิดจากจิตสำนักที่ยึดมั่นในค่านิยม 6 ประการของเครือฯ ซึ่งในการสร้างสรรค์นวัตกรรมนั้นต้องเริ่มต้นจากการยอมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นหนึ่งในค่านิยมของเครือ และเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง ก็จะต้องพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นไป ซึ่งนำไปสู่การคิดและทำเรื่องใหม่ ๆ  ปรับปรุงจนเกิดนวัตกรรม ทั้งนี้ การทำเรื่องใหม่อาจจะมีความยาก ซึ่งก็ต้องทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและทำเร็วให้มีคุณภาพ โดยสิ่งที่ทำนั้นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน ลูกค้า ส่วนรวม ประโยชน์ต่อบริษัท ต่อผู้ทำเองในที่สุด การมอบรางวัลนวัตกรรมจึงเป็นการเชิดชูเพื่อสร้างความภาคภูมิใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนอื่นร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างนวัตกรรมต่อไป

ดร.สดุดี สุพรรณไพ รองประธานกรรมการวิชาการผลงานนวัตกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าถึง ภาพรวมของผลงานในปีนี้ว่า มีบางผลงานต่อยอดจากผลงานเดิม  บางผลงานใหม่มีความโดดเด่น ผลงานนวัตกรรมในปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก มีความแปลกใหม่และน่าสนใจ ทั้งนี้ จากความเสี่ยงของสถานการณ์โควิดทำให้กระบวนการทำนวัตกรรมสั้นลง มีการนำซอฟท์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปใช้มากขึ้น  ซึ่งนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น

คุณอยุทธ ยุกตะนันทน์ รองประธานคณะกรรมการด้านเทคโนโลยี กล่าวว่า โควิดทำให้นวัตกรทำงานลำบาก ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการสร้างสรรค์ผลงาน นับถือในความพยายามและขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่สร้างสรรค์ผลงานที่ดี โดยภาพรวมผลงานที่ได้รับรางวัลมีความตื่นตาตื่นใจ และแปลกใหม่ โดยเทคโนโยดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้น มีการใช้สมาร์ทเทคโนโลยี และ AI สร้างสรรค์ผลงานมากขึ้น  ฝากถึงนวัตกรรุ่นใหม่และรุ่นเก่า วันนี้แม้ผลงานอาจจะยังไม่สำเร็จ แต่ระยะทางที่เดินทางสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อีกในอนาคต

คุณฉัตรชัย วิไลรัตนสุวรรณ รองประธานวิชาการด้านเศรษฐกิจ กล่าวว่า นวัตกรกรทุกท่านที่ เป็นกำลังที่สำคัญให้เครือฯ  ซึ่งความน่าสนใจของผลงานในปีนี้คือ ความแตกต่างที่พัฒนามากขึ้น อาทิ กระบวนการพัฒนาสินค้า และการออกแบบกระบวนการทำงาน วิจัย พัฒนา และวิเคราะห์ ส่วน CSR ของเครือฯ ก็เห็นการพัฒนาในมุมมองเพื่อสังคมมากขึ้น ตอบโจทย์ด้านความยั่งยืน และสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร และประเทศชาติ ในด้านการสร้างมูลค่าของเศรษฐกิจ และการดูแลสังคมและสุขภาพ ในอนาคต

120 ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ สร้างคุณค่าองค์กร ชุมชน สังคม

การมอบรางวัลในครั้งนี้  แบ่งประเภทผลงานดังนี้  ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลในปี 2020 มีจำนวน ทั้งหมด รวม 76 ผลงาน  โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่  ด้านเศรษฐกิจ  27 ผลงาน ด้าน เทคโนโลยี 23 ผลงาน ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 17 ผลงาน  และด้าน New Normal  9 ผลงาน สำหรับผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลในปี 2022 มีจำนวน 44 ผลงาน  คือ ด้านเศรษฐกิจ รวม 10 ผลงาน ด้านเทคโนโลยี รวม 25 ผลงาน และด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม รวม 9 ผลงาน

ทั้งนี้ ผลงานในด้านเศรษฐกิจ มีความน่าสนใจ หลาย ๆ โครงการเป็นประโยชน์ต่อทั้งองค์กรและสังคม โดยช่วยทำให้ประหยัดต้นทุนในการดำเนินงาน ลดค่าใช้จ่ายให้องค์กร และช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้ชาวชุมชน อีกทั้งยังช่วยในเรื่องการลดใช้พลาสติกที่ส่งผลต่อปัญหาขยะ  บางโครงการช่วยเพิ่มยอดขายทั้งยอดขายสินค้าปัจจจุบันและสินค้าใหม่ รวมทั้งยังสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และตอบโจทย์ธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

สำหรับผลงานด้านเทคโนโลยี มีความน่าสนใจและแปลกใหม่ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพ พัฒนาวิธีการเลี้ยง และยกระดับการเลี้ยงสัตว์ให้มีความทันสมัย และให้ความสำคัญด้าวความปลอดภัย รวมทั้ง ยังไดมีมีการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพ บริหารการขาย และการให้บริการทางการเกษตร ข่วยลดต้นทุนการผลิต ประหยัดค่าใจ้จ่าย และยังสามารถพัฒนาเทคโนโลนีที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การทำงาน ช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งการสร้างระบบนิเวศของเทคสตาร์ทอัพอีกด้วย

ส่วนผลงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เหล่านวัตกรรมของเครือฯ ได้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยลดความเสียหายของพืชผลทางการเกษตร ส่งเสริมการสร้างตลาดสินค้าเกษตรช่วยเพิ่มรายได้เกษตรกร พัฒนาแพลตฟอร์มที่ช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่กลุ่มคนที่หลากหลาย เพิ่มการเข้าถึงช่วยลดความเหลื่อล้ำ  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพ รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยี ช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พื้นที่ป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมทั้งการนำของเหลือใช้มาพัฒนา แปรรูปให้กลับมาใช้งานได้อีกด้วย ซึ่งช่วยลดปัญหาอื่น ๆ ตามมาได้อีกมา

นอกจากนี้ ยังมีผลงานด้าน New normal ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส 19 เหล่านวัตกรของเครือฯ ได้คิดค้นนวัตกรรมเพื่อช่วยให้สามารถใช้ชีวิตประจำวัน การทำงาน รวมทั้งการเรียนการสอนได้ตามปกติ รวมทั้งการคิดค้นนวัตกรรมที่ช่วยประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพอากาศ เพื่อให้หลีกเลี่ยง และป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งโครงการที่ช่วยพัฒนาทักษะการใข้งานระบบดิจิทัล ซึ่งมีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตในยุควิถีใหม่ พัฒนาแอพลิเคชั่นที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคสังคมไร้สัมผัส และยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้อีกด้วย