เจียไต๋-มสธ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเปลี่ยนของเสียจากภาคอุตสาหกรรมมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567 บริษัท เจียไต๋ จำกัด และ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเปลี่ยนของเสียจากภาคอุตสาหกรรมมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีนายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจียไต๋ จำกัด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ณ บริษัท เจียไต๋ จำกัด สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

ภายใต้การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างประโยชน์ต่อผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านการส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ทั้งด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงสร้างจิตสำนึกในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม

สำหรับในระยะแรกตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บริษัท เจียไต๋ จำกัด ได้ดำเนินการส่งมอบถุงผ้าดิบบรรจุเมล็ดพันธุ์เหลือใช้ให้กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมเป็นของใช้ชิ้นใหม่ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการสร้างประโยชน์ต่อชุมชนเป็นสำคัญ

บริษัท เจียไต๋ จำกัด ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านความยั่งยืนมาโดยตลอด ตามกรอบความยั่งยืน 3P ได้แก่ Prosperity หรือ การเติบโตทางเศรษฐกิจ, People หรือ การสร้างคุณค่าสู่สังคม และ Planet หรือ การรับมือกับความท้าทายทางสิ่งแวดล้อม ที่เราได้พยายามปลูกฝังจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ตามเจตนารมณ์ของบริษัทในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ที่มา เจียไต๋