มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เปิดประชุมสามัญ ประจำปี 2566 เดินหน้าขับเคลื่อนการศึกษาไทย

เดินหน้าผนึกกำลังเพื่อการศึกษาไทยที่มั่นคงและยั่งยืน…มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี จัดการประชุมสามัญ ประจำปี 2566 คณะกรรมการมูลนิธิฯ เป็นปีที่ 4 ในรูปแบบออนไลน์ นำโดย องคมนตรี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ (กลาง – แถวบน) ในฐานะประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง (ที่ 2 จากขวา – แถวบน) รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ภาคประชาสังคม และนายศุภชัย เจียรวนนท์ (ที่ 2 จากซ้าย – แถวบน) ประธานกรรมการมูลนิธิฯ และประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ตลอดจนซีอีโอ คณะผู้บริหารจาก 12 องค์กรผู้ร่วมก่อตั้ง และคณะทำงานมูลนิธิฯ เพื่อสานต่อภารกิจ ร่วมหารือและวางแผนงาน เดินหน้าความร่วมมือที่เข้มแข็งจากทุกภาคส่วน ในการร่วมยกระดับการจัดการการศึกษาในโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีที่อยู่ในสังกัดสพฐ. จำนวน 5,570 แห่ง ทั่วประเทศ โดยมีผลการดำเนินงานสำคัญและความคืบหน้าตาม 5 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่

1.การเปิดเผยข้อมูลโรงเรียนสู่สาธารณะอย่างโปร่งใส (Transparency)

 • พัฒนาระบบเก็บข้อมูล (School Management System) และขยายผลการใช้งานสู่โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีทั่วประเทศครบ 100% แล้ว
 • ตั้งเป้าหมายให้โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพโรงเรียน (School Grading) ในระดับดี (Good) ขึ้นไป เพิ่มจาก 78% ในปีที่ผ่านมา เป็น 90% ของจำนวนโรงเรียนคอนเน็กซ์อีดีทั้งหมด

2.กลไกตลาดและวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม (Market Mechanisms)

 • ได้ดำเนินการตามนโยบายโครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent) ซึ่งภาครัฐให้การสนับสนุนเพิ่มขึ้นปีละ 500 คน ทำให้ปัจจุบันมี ICT Talent ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐรวม 2,000 คน ดูแล 4,100 โรงเรียนทั่วประเทศ
 • การระดมทุนโครงการ “คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา” (Notebook for Education) ระยะที่ 3 มียอดบริจาคมาแล้วกว่า 18.45 ล้านบาท ผ่าน connexted.org
 • มีจำนวนผู้นำรุ่นใหม่ (School Partner) ตั้งแต่ปีแรกรวม 1,567 คน ซึ่งจากผลสำรวจพบว่า 93% ของเหล่า School Partner สามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตได้ในระดับดีถึงดีมาก โดยตั้งเป้าจะเพิ่มองค์กรพันธมิตรเพื่อดูแลโรงเรียนให้ครบ 5,570 แห่งทั่วประเทศ

3.การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน (High Quality Principals & Teachers)

 • พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดอบรมครูมาแล้วกว่า 60,000 คน เสริมแกร่งทักษะในด้านต่างๆ อาทิ ทักษะในศตวรรษที่ 21 การ Coaching การเป็น Facilitator ภาษาอังกฤษทักษะดิจิทัลและความรู้ด้านจิตวิทยา

4.เด็กเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างคุณธรรมและความมั่นใจ (Child Centric & Curriculum)

 • พัฒนาระบบสมุดพกดิจิทัล (Student Report Card) พร้อมหารือภาครัฐเพื่อเชื่อมระบบและขยายผลการใช้งานสู่ 30,000 โรงเรียนภายใต้ สพฐ. ทั่วประเทศ
 • ปัจจุบันนำร่องศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (Learning Center) ใน 27 โรงเรียนทั่วประเทศ และล่าสุด ภาครัฐเห็นชอบนำนโยบายดังกล่าวไปขยายผลในทุกโรงเรียนทั่วประเทศ
 • ส่งมอบชุดความรู้นวัตกรรมคุณธรรมคอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED Moral Innovation) แก่ภาครัฐ พร้อมเดินหน้าขยายผลต่อเนื่อง

5.การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของสถานศึกษา (Digital Infrastructures)

 • ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 2.5 ล้านบาท จัดทำ “โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการอบรม ออกแบบการจัดการเรียนรู้ PCARE เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ Digital Device Based Learning (DDBL) ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก” ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อดำเนินการจัดอบรมคุณครูในโรงเรียนที่ได้รับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

ทั้งนี้ เป็นที่น่ายินดีที่ล่าสุด คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบรางวัล “ค่าของแผ่นดิน” ประเภทโครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ให้แก่มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ซึ่งเป็น 1 ใน 54 ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการส่งเข้าประกวดรวม 847 ผลงาน ตอกย้ำความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน ที่ได้สร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมและการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ จนเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง และในโอกาสนี้ ยังได้แนะนำ 3 เครือข่ายพันธมิตรใหม่ ได้แก่ บจ. เอ็ดดูเคชั่น อีซี่ (ไทยแลนด์) บจ. ฟู้ดแพชชั่น และสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ทำให้ปัจจุบัน มูลนิธิฯ ขยายเครือข่ายความร่วมมือรวมเป็น 50 องค์กร

จากภาพ

การประชุมสามัญ ประจำปี 2566 ครั้งนี้ มีองค์ประชุมจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ซึ่งประกอบด้วย

 • องคมนตรี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (กลาง – แถวบน)
 • ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ ได้แก่
 • นางสาวตรีนุช เทียนทอง รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ 2 จากขวา – แถวบน)
 • ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ 2 จากขวา – แถวที่ 2จากบน)
 • ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ซ้ายสุด – แถวที่ 3 จากล่าง)
 • พลโทณัฐพงษ์ เพราแก้ว ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ มูลนิธิฯ (ที่ 3 จากขวา – แถวที่ 2 จากบน)
 • คณะที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคประชาสังคม ได้แก่
 • นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (ขวาสุด – แถวบน)
 • นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ (ขวาสุด – แถวที่ 2 จากบน)
 • ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไส (ซ้ายสุด – แถวที่ 2 จากบน)
 • นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มมิตรผล (ซ้ายสุด – แถวบน)
 • ดร.วิทิต รัชชตาตะนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาประทีป (ที่ 2 จากซ้าย- แถวที่ 2 จากบน)
 • ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ นักวางยุทธศาสตร์ (ที่ 3 จากซ้าย- แถวที่ 2 จากบน)
 • ประธานกรรมการมูลนิธิ
 • นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ที่ 2 จากซ้าย – แถวบน)
 • คณะกรรมการ และสมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่
 • นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (ซ้ายสุด – แถวที่ 3 จากบน)
 • นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย – แถวที่ 3 จากบน)
 • นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (ซีพีเอฟ) (ที่ 3จากขวา – แถวที่ 3 จากบน)
 • นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ (ที่ 3 จากซ้าย – แถวที่ 3 จากบน)
 • นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (ที่ 2 จากขวา – แถวที่ 3 จากบน)
 • ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มเซ็นทรัล (ที่ 3 จากขวา – แถวที่ 4 จากบน)
 • นายวรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย – แถวที่ 4 จากบน)
 • นางสาวพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ขวาสุด – แถวที่ 3 จากบน)
 • นายวรวัฒน์ ศรียุกต์ ผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน กลุ่มมิตรผล (ซ้ายสุด – แถวที่ 4 จากบน)
 • นายถิรวัฒน์ ดีสมบูรณ์ Director of Organization Capability Development เอสซีจี (ที่ 2 จากขวา – แถวที่ 4 จากบน)
 • นางวรรัตน์ เลิศอนันต์ตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (ขวาสุด – แถวที่ 4 จากบน)
 • นางวรุตม์สุรางค์ ธรรมอารี ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บมจ. ปตท. (ที่ 2 จากซ้าย – แถวที่ 4 จากบน)
 • นางสาวเพ็ญมาศ เฮงปริญญาธร VP ผู้จัดการฝ่ายผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย – แถวที่ 3 จากล่าง)

สำหรับองค์กรที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เพื่อร่วมขับเคลื่อนการศึกษาไทย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะทำงานมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี โทร. 02-8581881-2 หรืออีเมล: [email protected] ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมของมูลนิธิฯ ได้ที่ connexted.org

#มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี #CONNEXTEDfoundation

FB: connexted.org