กลุ่มผู้บริหารจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ้วส จำกัด (โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ 2) ชวนมาทำความรู้จักค่านิยมองค์กร 6 ประการ กันเถอะ

ค่านิยมองค์กร 6 ประการก็คือ ส่วนหนึ่งในการพัฒนากระบวนการของเราทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับ โครงการ “พอใจวันเดียว” ที่เราปฎิบัติกันอยู่ทุกวันนี้ ก็คือ การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงงาน ซึ่งตรงกับหนึ่งในค่านิยม “ยอมรับการเปลี่ยนแปลง” เพื่อนำไปสู่การ “สร้างสรรค์สิ่งใหม่” ลดกระบวนการทำงาน “ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย” เพื่อนำไปสู่ขั้นตอน “ทำเร็วและมีคุณภาพ” จนเกิดเป็น “สามประโยชน์” เพื่อสร้างองค์กรให้ยั่งยืนต่อไป และหัวใจของการทำธุรกิจของคนซีพี ก็คือต้องมี “คุณธรรมและความซื่อสัตย์” ในการทำงาน และพอใจวันเดียว!

โดยครั้งนี้ กลุ่มผู้บริหารจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ้วส จำกัด (โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ 2) มาร่วมรณรงค์ให้ทุกคนรู้จักค่านิยมขององค์กรเรามากขึ้น