พนักงานเครือซีพีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศสุดปลื้ม ได้รับรางวัลโครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน 2022 ขยายผลร้อยเรียงความดี พัฒนาชุมชน สร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติ ต่อยอดการดำเนินงานด้านสังคมมุ่งสู่เป้าหมายความยั่งยืน

วันที่ 6 ธ.ค. 2565 พิธีรับบรางวัลในโครงการซี.พี.เพื่อความยั่งยืน 2022 บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจ พนักงานเครือซีพี ที่เดินทางมาจากจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทยและจากกลุ่มธุรกิจในต่างประเทศ อาทิ จีน เวียดนาม ลาว พม่า ฟิลิปปินส์ อินเดีย เป็นต้น เดินทางมารับรางวัลซึ่งเป็นผลลัพธ์แห่งการทำความดี ร่วมกันดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการที่ได้ร่วมกันทำนั้นสามารถช่วยแก้ปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนสังคม และสามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน

คนซีพีภูมิใจทำ ความดีสู่สังคมและประเทศชาติ

คุณฤทธิชัย เจริญสุข เครือเจริญโภคภัณฑ์ โครงการน้ำพางโมเดล บทพิสูจน์ความยั่งยืน

 “เราเริ่มต้นโครงการจากการแก้ปัญหาที่ดินทำกิน ระหว่างที่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐมุ่งผลักดันกฎหมาย เครือฯ ก็เข้าไปพัฒนาอาชีพให้ชาวชุมชน เพื่อให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ปลูกพืชที่อยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น มะม่วงหิมพานต์ กาแฟโรบัสต้า ก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อรับซื้อผลผลิต สนับสนุนการแปรรูป ต่อยอดผลิตภัณฑ์และสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนในอนาคต การได้รับรางวัลซีพีเพื่อความยั่งยืนครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจและบ่งบอกว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์ ได้รับรู้ในวงกว้าง การได้เข้าร่วมโครงการซีพีเพื่อความยั่งยืนทำให้ได้ลงพื้นที่ไปอยู่และสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน”

คุณพัทธนันท์ ศกุนะสิงห์ บมจ.สยาม แม็คโคร

“รู้สึกดีใจ ชื่นใจที่ได้รับรางวัลในวันนี้และโครงการประสบความสำเร็จ เรามเริ่มต้นจาการต้องการช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกที่ล้นโลก จึงตั้งโครงการรักษ์โลก-ขวดเปล่า ไม่ให้สูญเปล่า โดยเปิดรับบริจาคขวดพลาสติกประเภท PET และนำรายได้จากการขายขวดพลาสติกมอบให้แก่วิสาหกิจชุมชนวัดจากแดง อ. พระประแดง จ.สมุทรปราการ และนำขวดไปรีไซเคิลต่อ อนาคตมีแผนที่จะเพิ่มพันธมิตรในกระบวนการรีไซเคิล ากเดิมที่มีแค่วัดจากแดงและบริษัทอินโดรามาฯ โดยจะเปิดรับบริจาคจากพนักงาน ลูกค้า และประชาชนที่อยู่รอบ ๆ แม็คโครทุกสาขา ต้องขอขอบคุณเครือฯ ที่คอยสนับสนุนให้มีโครงการดี ๆ และอยากเชิญชวนให้พนักงานทุกคนคิดโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคม และสิ่งแวดล้อมไปกับโครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน

ร้อยเรียงความดีด้วยใจ ขยายผลเป็นต้นแบบในต่างประเทศ

คุณจางหยวน (เอมมี่) จาก CP ปักกิ่ง ประเทศจีน โครงการการศึกษาที่มีคุณภาพ รร.มัธยมผู่กงอิง

โครงการนี้สนับสนุนด้านการศึกษาและโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเชิญชวนบริษัทในเครือฯ มาสนับสนุนด้านการศึกษา นำเด็กนักเรียนมาเรียนรู้สังคมและโลกภายนอก ในอนาคตจะขยายให้พนักงานในเครือฯ เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดโอกาสทางการศึกษาในวงกว้าง และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลนี้ที่เมืองไทย เป็นโอกาสที่ดีที่เครือฯ ให้ความสำคัญกับโครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน เหมือนที่คุณศุภชัย ซีอีโอเครือซีพีกล่าวว่า เราจะเป็นโครงการตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคม และจะขยายผลต่อไปในสังคมให้มากยิ่งขึ้น จึงขอเชิญชวนพนักงานทุกคนส่งผลงานเข้าร่วมโครงการนี้ในปีถัดไป”

คุณชิโนรส เบญจชวกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านทรัพยากรบุคคลและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ซี.พี.เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

“ภาคภูมิใจที่โครงการซีพีเพื่อความยั่งยืนของซี.พี.เวียดนามได้รับรางวัลถึง 8 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ดูแลช่วยเหลือพนักงานเป็นอันดับแรก หรือ ESR อีกส่วนเป็นโครงการจากรุ่นสู่รุ่นทำให้เกิดพลังความรักความอบอุ่นในองค์กร ทำให้พนักงานมีความรู้สึกอยากช่วยเหลือสังคมต่อ จากนั้นจึงเป็นโครงการที่ช่วยเหลือชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ซี.พี.เวียดนามดำเนินโครงการหลากหลายมาก เช่น เศรษฐกิจพอเพียง ฟาร์มเลี้ยงไก่สำหรับนักเรียน การปลูกป่า เป็นต้น สะท้อนภาพว่าซี.พี.เวียดนามสร้างคนดีและคนเก่งไปพร้อมกัน เกิดการสนับสนุนการช่วยเหลือสังคมจากชาวเวียดนาม”

“ซี.พี.เวียดนามเป็นตัวอย่างให้แก่องค์กรต่างชาติในประเทศเวียดนาม เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ โดยเน้นย้ำเรื่องสามประโยชน์ เพื่อตอบแผ่นคุณแผ่นดิน ทำให้พนักงานซึมซับทั้งวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมองค์กร เป็นความภาคภูมิใจกับสิ่งที่ทุ่มเทได้รับการยอมรับ กลายเป็นต้นแบบที่จะขยายต่อเครือฯ ในอนาคต”

คุณเล หยัต ถุ่ย รองกรรมการผู้จัดอาวุโส บริษัท ซี.พี.เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

“เราเริ่มต้นจากภายใน พยายามให้พนักงานทำด้วยจิตอาสา ทำให้กิจกรรมเพื่อสังคม ความยั่งยืนเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซี.พี.เวียดนามพร้อมต่อยอดนโยบายความยั่งยืนของเครือซีพี และขับเคลื่อนสู่เป้าหมายความยั่งยืนไปด้วยกัน รางวัลนี้เป็นรางวัลของพนักงานซี.พี.เวียดนามทุกคน ขยายวงความดีจาก 1 ไป 10,000 คนและขยายต่อไปเรื่อย ๆ “

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการซีพีเพื่อความยั่งยืน 2022 ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ บรรยากาศงานรับรางวัลอบอวลไปด้วยรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจที่ได้ทำเพื่อสังคมและร่วมขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายความยั่งยืนของเครือฯ