โครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ และมูลนิธิสืบฯ ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังสถานการณ์และแนวทางการจัดการปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ห้วยขาแข้ง

คุณนิพนธ์ มุ่ยเรืองศรี ผู้บริหารโครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ ลงพื้นที่ร่วมกับคุณอุดม กลับสว่าง เจ้าหน้าที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และทีมงานของมูลนิธิฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องสถานการณ์สัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ บริเวณป่ากันชน(buffer zone) เขตรักษาพันธุ์ป่าห้วยขาแข้ง กับหัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หน่วยป้องกันรักษาป่าที่อน.2
.
ทั้งนี้สถานการณ์สัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ห้วยขาแข้งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งบริเวณป่ากันชน เขตชุมชนและพื้นที่การเกษตร ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน รวมทั้งลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพืชผลการเกษตร และปัญหาสัตว์ป่าถูกลอบทำร้าย โครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ และมูลนิธิสืบนาคะเสถียร จึงร่วมกันสนับสนุนอุปกรณ์เตือนภัย และการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมาตั้งแต่ปี 2564 ขณะเดียวกันยังได้สนับสนุนให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่า ปรับเปลี่ยนอาชีพจากพืชเชิงเดี่ยวเป็นการปลูกพืชสมุนไพร และพืชอื่นที่ไม่ใช่อาหารสัตว์
.
สำหรับปี 2567 โครงการธรรมชาติปลอดภัยฯและมูลนิธิสืบนาคะเสถียร มีแผนสนับสนุนการจัดอบรมความรู้เรื่องพฤติกรรมสัตว์ป่า และการรับมือกับการเผชิญเหตุกับสัตว์ป่าในพื้นที่เสี่ยงที่ถูกต้องให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนสนับสนุนให้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่อน.2 กรมป่าไม้ เข้ามามีบทบาทในเรื่องการผลักดันสัตว์ป่ากลับเข้าพื้นที่อนุรักษ์ และบูรณาการงานด้านสัตว์ป่า ในพื้นที่กรมป่าไม้
.
พร้อมกันนี้ ยังได้ร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่ เรื่องการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล(คทช.) และแนวทางการส่งเสริมป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ป่าชุมชน ซึ่งทางหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นว.1 แม่กะสี ที่จัดขึ้น เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเป็นแนวทางมาปรับใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไป

              

ที่มา : เพจธรรมชาติปลอดภัย