สภากาชาดไทยรับมอบแท่นกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ จากเครือซีพี แจก รพ. ทั่วประเทศ ลดเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

คุณกฤษฎา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย รับมอบแท่นกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ จำนวน 200 แท่น จาก คุณรุจนาฏก์ วิมลสถิตย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านบรรษัทสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และคณะจาก บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

เพื่อมอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดนำส่งให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศไปใช้บริการประชาชนที่มาตรวจรักษาตามโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของรัฐในต่างจังหวัด โดยมี นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย คุณสุกานดา วรเชษฐบัญชา ที่ปรึกษาสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย และคณะร่วมรับมอบ ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย