โรงพยาบาลตำรวจ ขอบคุณซีพีสนับสนุนเสบียงอาหาร 3 มื้อ พร้อมเครื่องดื่ม และสนับสนุนระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการแพทย์ในสถานการณ์โควิด-19