เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมเป็นตัวแทนภาคเอกชนขึ้นเวทีประชุมสุดยอดการคุ้มครองเด็ก หรือ “Child Protection Summit, Bangkok 2024” ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กในประเทศไทย

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 สมเด็จพระราชินีซิลเวีย เรนาเทอ ซอมแมร์ลัธ แห่งราชอาณาจักรสวีเดน และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ทรงพระราชทานพระราชดำรัสเปิดการประชุมสุดยอดการคุ้มครองเด็ก หรือ “Child Protection Summit, Bangkok 2024” จัดโดยมูลนิธิเด็กโลก ในสมเด็จพระราชินีซิลเวีย แห่งราชอาณาจักรสวีเดน และมูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก ประเทศไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม อาทิ  กระทรวงมหาดไทย  สมาคมแม่บ้านมหาดไทย  กระทรวงยุติธรรม  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงการต่างประเทศ  กรุงเทพมหานคร  กรมสอบสวนคดีพิเศษ  สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)  เครือเจริญโภคภัณฑ์  เดอะ มอลล์ กรุ๊ป สยามพิวรรธน์  เป็นต้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเดินหน้าพิทักษ์และต่อต้านการล่วงละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กไทยในทุกช่องทาง  โดยเฉพาะในช่องทางออนไลน์  เพื่อหยุดยั้งการละเมิดทางเพศในเด็ก  เสริมสร้างกฎหมายที่เข้มแข็งเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชน ป้องปรามผู้กระทำผิด พร้อมผลักดันให้สังคมเห็นความสำคัญ ร่วมแก้ปัญหา ทำให้การล่วงละเมิดสิทธิเด็กในทุกมิติหมดไปจากสังคมไทย

ภายในงานได้มีตัวแทนจากทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ คุณอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา คุณอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม คุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กรและการพัฒนากลยุทธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกล่าวสุนทรพจน์เพื่อแสดงจุดยืนในการร่วมขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการล่วงละเมิดสิทธิเด็ก

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กรและการพัฒนากลยุทธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวถึงบทบาทโดยเครือฯ ในฐานะภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุนและผลักดันการแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศเด็กในประเทศไทย  ว่าเครือฯได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการปกป้องเด็กจากการค้ามนุษย์และการแสวงประโยชน์ รวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งถือว่าเป็นอาชญากรรมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน ดังนั้นเครือฯ พร้อมที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ตลอดการดำเนินธุรกิจในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เครือฯ ได้มีการดำเนินการออกนโยบายสิทธิมนุษยชน ซึ่งครอบคลุมการดูแลสิทธิเด็กและการป้องกันการใช้แรงงานเด็กอย่างผิดกฎหมาย โดยได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนให้มีระบบตรวจสอบอายุก่อนการจ้างงาน เพื่อป้องกันการจ้างแรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ของกฎหมายแต่ละประเทศ ซึ่งการส่งเสริมนโยบายคุ้มครองแรงงานเด็กและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ทำให้เครือซีพีได้รับการยอมรับจาก Global Child Forum Benchmarking 2023 ติดอันดับองค์กรสนับสนุนสิทธิเด็ก

นอกจากนี้เครือฯ ได้มีการอบรมและให้ความรู้ต่อผู้บริหารและพนักงานเครือฯในทุกระดับ เพื่อร่วมกันสื่อสารยุติการละเมิดทางเพศเด็ก ในขณะเดียวกันเครือฯ มีกรอบกฎหมาย ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่เข้มงวดเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในการปกป้องเด็กจากการล่วงละเมิดทางเพศที่ชัดเจน และมีการดำเนินการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอทั้งภายในองค์กรรวมถึงคู่ค้า  ซึ่งได้มีการดำเนินงานอย่างเข้มข้นทั้งในระดับเครือฯ และบริษัทในเครือฯ โดยสนับสนุนการให้โอกาสด้านการศึกษา  การฝึกอบรมสายอาชีพแก่เยาวชนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ พร้อมเติบโตไปเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศ