“CP กัมพูชา ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP” ตอกย้ำความมุ่งมั่นการผลิตอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่เพื่อผู้บริโภค

คุณเมา ธีรา ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์กัมพูชา พร้อมด้วย คุณปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ มอบใบรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practices หรือ GMP) และระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point หรือ HACCP) ตามมาตรฐานอาหารสากล แก่ CP กัมพูชา โดยมี คุณปรีดา จุลวงค์ รองประธานกรรมการ และ คุณธนชิต ศรีบุญลือ รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจอาหารแปรรูป CP กัมพูชา รับมอบ
คุณธนชิต ศรีบุญลือ กล่าวว่า การได้ใบรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP ในครั้งนี้ เป็นการนำนโยบายคุณภาพซีพีเอฟ (CPF Quality Policy) มาใช้ในกระบวนการผลิต ฝยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารให้กับประเทศกัมพูชาเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก เพื่อส่งมอบอาหารคุณภาพ อร่อย ปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ในทุกขั้นตอน สร้างความมั่นใจและสุขอนามัยที่ดีให้กับผู้บริโภคชาวกัมพูชาทุกคน
Cr. PR CPF