แค่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตก็เปลี่ยน : เตรียมพร้อมบ่มเพาะคนดี มีทักษะสู่สังคม สอดรับค่านิยมยอมรับการเปลี่ยนแปลง

ค่านิยม 6 ประการ : เตรียมความพร้อมบ่มเพาะคนดี มีทักษะสู่สังคม สอดรับค่านิยมยอมรับการเปลี่ยนแปลง

ในสังคมไทยมีเด็กและเยาวชนที่เข้าไม่ถึงบริการการสนับสนุนขั้นพื้นฐาน ดังรายงานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ระบุว่า “ประเทศไทยมีประชากรอายุ 15-24 ปี 1.3 ล้านคน ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาหรือระบบการจ้างงาน นำไปสู่การดำเนินชีวิต การปรับตัว การแก้ไขปัญหาที่ผิดพลาด ส่งผลต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

โครงการบ่มเพาะคนดี มีทักษะ สู่สังคม (Cultivation for Skilled juveniles to Thai society) โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จึงเกิดขึ้นเพื่อมุ่งหวังเตรียมความพร้อมด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ทักษะอาชีพ และการพัฒนาตนเองให้แก่เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส พร้อมสนับสนุนการมีงานทำของเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย

การดำเนินโครงการ ยึดหลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย คือ เด็ก/เยาวชน ผู้ปกครอง และผู้พ้นโทษที่อยู่ในความดูแลของกรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน และกรมคุมประพฤติ  ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องการจ้างงาน คือ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และภาคการศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ที่มีส่วนร่วมด้านการให้การศึกษาและอบรมวิชาชีพ ทั้ง 3 ฝ่ายได้ร่วมคิด วางแผน และกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานในรูปแบบการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และกำหนดรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมที่เห็นชอบร่วมกันตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่ม

โครงการนี้ช่วยด้านเศรษฐกิจเด็กและเยาวชนมีรายได้ระหว่างเรียนจากการฝึกอาชีพตามหลักสูตร ด้านสังคมลดกลุ่มเสี่ยงที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ขาดการศึกษา ขาดทักษะการดำรงชีวิตและอาชีพ เพิ่มความเข้มแข็งให้แก่เด็กและเยาวชนนำไปสู่สังคม ชุมชนที่เข้มแข็ง ด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มคุณค่าสิ่งแวดล้อมทางสังคม ในลักษณะ Social Control