ประธานอาวุโส เครือซีพี “ธนินท์ เจียรวนนท์” เข้ารับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครอบครัวเจียรวนนท์ร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้จัดพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 โดยมีเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาทรงเป็นประธาน ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  จ.นครปฐม ในการนี้ ท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ ได้เข้ารับประทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม โดยมีคุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือฯและคุณมาริษา เจียรวนนท์ ภรรยา พร้อมด้วยคุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือฯ คุณบุษดี เจียรวนนท์ ภรรยาและคุณกมลนันท์ เจียรวนนท์ เป็นตัวแทนบุตรหลานครอบครัวเจียรวนนท์ร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น

ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้พิจารณาว่า ท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นผู้อุทิศตนเพื่อส่วนรวม พร้อมสนับสนุนกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติจนเป็นที่ประจักษ์ในวงกว้าง ซึ่งเกื้อกูลกิจกรรมสังคมสงเคราะห์และกิจกรรมสาธารณกุศลทั่วราชอาณาจักร ทั้งด้านการศึกษา ศาสนาและสาธารณะสงเคราะห์


ด้านการส่งเสริมการศึกษา ได้สร้างสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  สถาบันผู้นําเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือและเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้รับความรู้ พัฒนาทักษะชีวิตจากประสบการณ์จริงและพัฒนาความเป็นผู้นำ รวมไปถึงเป็นพุทธมามกชนในการสนับสนุนงานด้านการพระศาสนา โดยได้ก่อตั้งศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย และยังส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาทุกด้าน รวมทั้งได้ถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุและสามเณร ตลอดจนสถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ได้ริ่เริ่มโครงการด้านสาธารณะสงเคราะห์หลายโครงการ อาทิ โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ซึ่งช่วยให้เด็กเยาวชนเข้าถึงอาหารกว่า 200,000 คน พร้อมทั้งสนับสนุนโครงการสาธารณะต่าง ๆ ของภาครัฐอีกด้วย

สำหรับปีนี้ สภามหาวิทยาลัยได้มีมติคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระศาสนา นักวิชาการและผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคม เข้ารับประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รวม 13 รูป/คน ได้แก่ 1. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาพุทธศาสตร์ 2. พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาพุทธศาสตร์ 3. พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาพุทธศาสตร์ 4. พระพุทธิวงศมุนี (บำรุง ฐานุตฺตโร) ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสตร์ 5. พระธรรมเมธาจารย์ (อิ่ม อรินฺทโม) ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสตร์ 6. พระธรรมมงคลวุฒาจารย์ (บุญยนต์ ปุญฺญาคโม) ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสตร์  7. ศาสตราจารย์คนึง ฦาไชย รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการปกครอง 8. ศาสตราจารย์กิตติคุณ อำไพ สุจริตกุล ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศึกษาศาสตร์ 9. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการปกครอง 10. ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา 11. นายธนินท์ เจียรวนนท์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 12. นายสด แดงเอียด ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา และ 13. นายพรชัย ศรีชัยยงพานิช ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ขอบคุณภาพจาก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช