ขอแสดงความยินดีกับ ‘คุณขุนศรี ทองย้อย’ CEO กลุ่มพืชครบวงจร ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชไร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ขอแสดงความยินดีกับ คุณขุนศรี ทองย้อย CEO กลุ่มพืชครบวงจร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ในชั้นปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชไร่ ในฐานะที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบความสำเร็จยอดเยี่ยมในอาชีพ และทำประโยชน์ให้แก่สังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยคุณขุนศรีมีกำหนดเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ในวันที่ 27 มกราคม 2564

คุณขุนศรี สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต สาขาพืชไร่ จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้) เมื่อปี 2531 ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร Mini Master of Business Administration (Mini MBA) จากคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และยังได้การอบรมหลักสูตรผู้นำระดับสูง (Action Learning Program) จากสถาบันพัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ (C.P. Leadership Institute) ในปี 2557 และเมื่อปี 2559 คุณขุนศรี ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพืชไร่ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในฐานะ ผู้ประสบความสำเร็จในงานวิชาชีพอย่างโดดเด่นได้รับการยอมรับจากทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนมีผลงานด้านการพัฒนาและการสนองงานในพระองค์ นำมาซึ่งความมั่นคงที่ยั่งยืน

ขอแสดงความยินดีและขอเชิญชวนพี่น้องชาวซีพีร่วมแสดงความยินดีกับ ‘คุณขุนศรี ทองย้อย’ ไปด้วยกันค่ะ!