เครือเจริญโภคภัณฑ์ ถ่ายทอดยกระดับองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพนักส่งเสริมสหกรณ์ สู่ Social Enterprise

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณพิไลลักษณ์ พิชัยวัตต์ ผู้จัดการทั่วไปด้านปฏิบัติการความยั่งยืนและธุรกิจเพื่อสังคม หน่วยงานด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาล เเละสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมผ่านระบบสื่อสารออนไลน์ (Zoom Meeting) หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพนักส่งเสริมสหกรณ์” รุ่นที่ 1-4 บรรยายในหัวข้อ ”การตลาดสินค้าเกษตรเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์” ให้กับผู้เข้าอบรมสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 400 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ

โดยมุ่งให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ มีความเข้าใจและประยุกต์ใช้หลักบริหารจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตร การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า รวมถึงจัด Workshop สร้างสรรค์ Business Model Canvas เพื่อพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรสำหรับสหกรณ์ ตลอดจนการยกระดับธุรกิจชุมชน สู่การดำเนินงานรูปแบบ Social Enterprise