เครือซีพีและทุกกลุ่มธุรกิจชูภาพความเป็นองค์กรต่อต้านทุจริตผ่านแคมเปญ #CPAgainstCorruption สอดรับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC) ในวาระครบปีที่ 20

เครือเจริญโภคภัณฑ์และทุกกลุ่มธุรกิจในเครือฯ ร่วมกันแสดงออกผ่านแคมเปญ #CPAgainstCorruption ย้ำจุดยืนที่มุ่งมั่นของเครือฯในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ชูภาพความเป็นองค์ที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ พร้อมมีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างมีประสิทธิผลเพื่อปกป้องจากการถูกคุกคาม และเสริมสร้างหลักนิติธรรม สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention against Corruption: UNCAC) ในวาระครบปีที่ 20

โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์และกลุ่มธุรกิจในเครือฯ ถือเป็นองค์กรที่มีจุดยืนในเรื่องของการเป็นธุรกิจที่มีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล ตามหลักค่านิยมองค์กร 6 ประการและนโยบายของท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ ในเรื่องคุณธรรมและความซื่อสัตย์ พร้อมกันนี้ยังส่งเสริมโครงการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมเสวนา, ค่ายเยาวชนต้านทุจริต ไปจนถึงการดำเนินธุรกิจที่ดี จึงเกิดเป็นแคมเปญในครั้งนี้ขึ้นเพื่อแสดงจุดยืนร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบตามหลักอนุสัญญาสหประชาชาติ UNCAC

ทั้งนี้ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention against Corruption: UNCAC) เป็นกฎหมายระหว่างประเทศด้านการต่อต้านการทุจริตในระดับนานาชาติ ได้รับการรับรองโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ โดยเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทุจริตฉบับแรกและฉบับเดียวของโลกที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และมีรัฐภาคีรวม 190 ประเทศรวมถึงไทยด้วย

 #whistleblower #UnitedAgainstCorruption #UNCAC20