ซีพี ออลล์ ขับเคลื่อนโครงการห้องเรียนกาแฟ ซีซัน 3 เพื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้การฝึกอบรม แก่เยาวชนโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยความร่วมมือระหว่างสำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานคัดสรร และเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ และบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด จัดฝึกอบรมวิชาชีพการชงกาแฟแก่กลุ่มเยาวชนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการได้ยิน ภายใต้โครงการห้องเรียนกาแฟเป็นปีที่ 3 ณ โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนสามารถนำความรู้จากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการชงกาแฟไปประกอบอาชีพในอนาคต อีกทั้งเป็นการเปิดประสบการณ์เพื่อเป็นแรงจูงใจและทางเลือกให้เยาวชนเกิดความสนใจในอาชีพบาริสต้า ซึ่งโครงการห้องเรียนกาแฟที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 73 คน แบ่งเป็นนักเรียนจำนวน 50 คน และคุณครูจำนวน 23 คน

พิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับ  และมีคุณณัฐธยาน์  ให้ศิริกุล ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนงานส่งเสริมกิจกรรมสังคม สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการ

ทั้งนี้แบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกาแฟแต่ละสายพันธุ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องชงกาแฟ โดยมีบาริสต้ามืออาชีพจากหน่วยงานคัดสรร และเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร และในช่วงที่สองคือ ภาคปฏิบัติ โดยมีวิทยากรประจำฐานเครื่องชงกาแฟทั้งหมด 4 เครื่อง ซึ่งนักเรียนทุกคนที่เข้ารับการอบรมจะได้รับการฝึกปฏิบัติจริงทั้งการชงเครื่องดื่มร้อน- เย็น ตลอดจนการแต่งฟองนม โดยในแต่ละฐานจะมีคุณครูประจำฐานทำหน้าที่เป็นล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารระหว่างวิทยากรประจำฐานและนักเรียนอย่างใกล้ชิด ทำให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าใจและฝึกปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับปี 2567 มีเป้าหมายที่จะดำเนินโครงการดังกล่าวในโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษรวม 6 แห่ง โดยจะขยายผลสู่โครงการ Young Barista Camp 2024 ต่อไป

ที่มา ซีพี อลลล์