‘ซีพี กัมพูชา’ จัดงาน “CP TOWN HALL 2024” ชูหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ “ครัวของโลกที่ยั่งยืน”

คุณวิทยา เกรียงไกรวิทย์ กรรมการผู้จัดการ ซีพี กัมพูชา เป็นประธานเปิดงานสัมมนา จัดงาน “CP TOWN HALL 2024” พร้อมทั้งให้โอวาท นโยบาย และวิสัยทัศน์ รวมถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลกที่ยั่งยืน” โดยมี คุณอำพล สุนทรถิรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าทีด้านบัญชีและการเงิน น.สพ.ภูริช สินวัต รองผู้จัดการทั่วไป สำนักงานพัฒนากลยุทธ์และการตลาด และคณะผู้บริหาร ซีพี กัมพูชา ร่วมด้วย ณ โรงแรม Oakwood Premier Phnom Penh รวมทั้งถ่ายทอดสดผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยัง 12 กลุ่มธุรกิจและหน่วยงาน ต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นกว่า 400 คน อาทิ บัญชีและการเงิน อาหารสัตว์ เวชภัณฑ์และสุขภาพสัตว์ สุกร สัตว์น้ำ สัตว์ปีก ไก่ไข่ ธุรกิจครบวงจร อาหารแปรรูป

คุณวิทยา ได้แสดงวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจเพื่อก้าวสู่ผู้นำในด้านต่างๆ ต่อยอดธุรกิจจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร สด สะอาด ปลอดภัย รสชาติอร่อย และมีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค โดยเน้นย้ำ 5 แนวทางสำคัญ ได้แก่ 1.ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในราคาเหมาะสม 2.สร้างการบริการที่เป็นเลิศ 3.เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคนและกระบวนการ 4.ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย และ 5.ลดกระบวนการที่ไม่จำเป็น ตลอดจนปฏิบัติงานตามค่านิยมองค์กร 6 ประการ (CPF Way) และหลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืนของท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ มาบริหารคนและบริหารงาน ร่วมมือร่วมใจสร้างคนดีคนเก่งอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งยั่งยืน และสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

ที่มา PR CPF