CP-CPF ผนึกกำลังเพิ่มประสิทธิภาพส่งมอบสินค้าคุณภาพสู่ผู้บริโภค ชูความสำเร็จด้วยระบบบริหาร CP Excellence

เครือซีพี โดยหน่วยงานระบบบริหารซีพีสู่ความเป็นเลิศ (CP Excellence) จัดพิธีลงนามข้อตกลง Service Level Agreement (SLA) ร่วมกับ CPF ซึ่งเป็นข้อตกลงสัญญาการให้บริการระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการตามระดับที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน นำร่องธุรกิจสัตว์บกและธุรกิจอาหารสำเร็จรูป 6 สายงาน บูรณาการการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละกลุ่มธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) บรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยเฉพาะการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพสู่คู่ค้าธุรกิจและผู้บริโภค โดยมี คุณทินกร เรือนทิพย์ ผู้ช่วยบริหาร สำนักรองประธานอาวุโส เครือ CP และคุณสิริพงศ์ อรุณรัตนา ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์บก CPF ลงนาม
คุณทินกร เรือนทิพย์ กล่าวว่า ข้อตกลง Service Level Agreement เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ของระบบ CP Excellence เพื่อวางระบบบริหารงานภายในองค์กร ให้เกิดการบูรณาการไร้รอยต่อ โดยนำมาปรับใช้กับ CPF เป็นบริษัทแรก ในการสร้างประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่กระบวนการทำงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ผู้ผลิตไปจนถึงผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังเป็นแนวทางปรับปรุงวิธีการดำเนินงานให้สอดคล้องและนำไปสู่การมีเป้าหมายร่วมกัน ทั้งนี้ ทีมงาน CP Excellence จะให้คำปรึกษาและผลักดันให้การะวางระบบบริหารสำเร็จตามเจตนารมณ์ของท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์
คุณสิริพงศ์ อรุณรัตนา กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการประกาศเจตนารมณ์ ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบบริหารงานตามความตั้งใจของทุกฝ่าย ซึ่งสอดคล้องกับ 1 ใน 10 ของปัจจัยความสำเร็จของในการดำเนินธุรกิจตามหลัก CP Excellence คือ การบูรณาการไร้รอยต่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ รวมถึงสร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การลงนามในครั้งนี้ จะช่วยให้ธุรกิจสัตว์บกของ CPF บูรณาการที่สามารถวัดผลได้จากเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จ เพื่อให้ระบบบริหารได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ ทำให้การส่งมอบสินค้าและบริการมีคุณภาพระหว่างหน่วยธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ
CP-CPF มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ ภายใต้ระบบบริหาร CP Excellence ที่ปรับใช้กับทั้งองค์กรและบริษัทในเครือ เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า โดยความร่วมมือในการลงนาม SLA ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ธุรกิจอาหารสัตว์บก ธุรกิจสุกร ธุรกิจไก่เนื้อเป็ดเนื้อ ธุรกิจอาหารสำเร็จรูป และเครื่องดื่ม ธุรกิจไก่ไข่ ธุรกิจไข่แปรรูป ขนมปังและอาหารสำเร็จรูปแปดริ้ว และธุรกิจอื่นๆ ทั้งหมดของ CPF ในระยะต่อไป สำหรับสาระสำคัญของข้อตกลง SLA เป็นความร่วมมือระหว่างกันในการส่งมอบสินค้าตรงเวลา ตรงตามปริมาณที่กำหนด และตามข้อตกลง
เครือซีพี พัฒนาระบบบริหาร “ซีพีสู่ความเป็นเลิศ CP Excellence : CPEX” ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญให้บริษัทฯ ในเครือ ขับเคลื่อนธุรกิจอย่างสอดคล้องกัน เพื่อผลักดันธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง เพื่อก้าวสู่องค์กรที่ยั่งยืน และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้สินค้าที่มีคุณภาพ.
Cr.PR CPF