ซีพีเอฟ สานต่อโครงการ “PARTNER TO GROW…เติบโต เคียงข้าง อย่างยั่งยืน” ปี 2 หนุนคู่ค้าธุรกิจสร้างห่วงโซ่อุปทานอาหารที่ยั่งยืน

ซีพีเอฟ มุ่งมั่นสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคู่ค้าธุรกิจสู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “PARTNER TO GROW…เติบโต เคียงข้าง อย่างยั่งยืน” ต่อเนื่องปีที่ 2 และในปีนี้ ซีพีเอฟ ได้ขยายโครงการพัฒนาคู่ค้าธุรกิจ ครอบคลุมทั้งธุรกิจ SMEs ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ได้มีขีดความสามารถทางการแข่งขันสูงขึ้น สร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคตจับมือเติบโตไปด้วยกัน

คุณธิดารัตน์ เดชายนต์บัญชา ผู้บริหารสูงสุด สายงานจัดซื้อกลาง ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า โดยให้ความสำคัญการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้คู่ค้าธุรกิจดำเนินธุรกิจอย่างเป็นเลิศ สามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนได้มาตรฐานสากล หนุนธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน จากโครงการ “PARTNER TO GROW…เติบโต เคียงข้าง อย่างยั่งยืน” ในปีแรกช่วยให้คู่ค้า SMEs กว่า 500 ราย นำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีไปประยุกต์ใช้ยกระดับการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG)

โครงการ “PARTNER TO GROW…เติบโต เคียงข้าง อย่างยั่งยืน” ในปีนี้ ซีพีเอฟตั้งเป้าพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าธุรกิจเพิ่มขึ้น ครอบคลุม SMEs ขนาดกลางและขนาดใหญ่ เพื่อให้คู่ค้ารับทราบเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัท ร่วมพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานรับมือกับสถานการณ์และความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนสร้างสรรค์นวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรองรับการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว ตอกย้ำความร่วมมือและทุ่มเทพัฒนาขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ ส่งมอบสินค้าตามมาตรฐานสากล และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั่วโลก

“ซีพีเอฟ ตั้งเป้าเชิญให้คู่ค้าธุรกิจกลุ่ม SMEs ร่วมโครงการมากขึ้น ผ่านกิจกรรมหลากหลาย ภายใต้โครงการ SMEs Plus อาทิ Value Chain Cost Optimization for SMEs, SMEx ต้นทุนต่ำ นำรักษ์โลก, Cabon Footprint for Product, SME Development Program on Food Safety เน้นพัฒนาองค์ความรู้และทักษะซึ่งเป็นพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจ เพื่อส่งมอบสินค้าคุณภาพได้มาตรฐาน รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงาน การลดการสูญเสีย การลดต้นทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ รวมถึงการให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมคู่ค้าปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก และกฎระเบียบทางการค้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างการเติบโตไปด้วยกัน” คุณธิดารัตน์ กล่าว

โครงการ “PARTNER TO GROW…เติบโต เคียงข้าง อย่างยั่งยืน” มีเป้าหมายสนับสนุนคู่ค้ากลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ให้พัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหาร การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบ การจัดการอย่างยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน มีธรรมาภิบาลในการกำกับดูแลธุรกิจ โปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน สอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจของ CPF เสริมสร้างศักยภาพของคู่ค้าธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน

นอกจากการสร้างเสริมศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันแล้ว CPF ยังสนับสนุนคู่ค้าธุรกิจให้มีความแข็งแรงทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ “CPF x BBL เสริมสภาพคล่อง…เคียงข้างคู่ค้า” โดยร่วมกับ ธ.กรุงเทพ ตั้งแต่ปี 2565 ให้เข้าถึงสินเชื่อหมุนเวียนดอกเบี้ยพิเศษ ช่วยให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง มีศักยภาพขยายงาน และสร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจของคู่ค้า SMEs ในระยะยาว

 

 

CP Foods Continues “Partner to Grow” project to Foster Robust and Sustainable Partnerships in the Food Supply Chain.

Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CP Foods), a conglomerate in the agro-industrial and food business, is steadfast in fostering robust and sustainable partnerships within the supply chain through its “PARTNER TO GROW… Sustainably Together” initiative, now in its second year. This year, in addition to SME suppliers, CP Foods has extended the project’s scope to encompass medium-sized enterprises and large enterprise suppliers across the entire food supply chain. This expansion has not only enhanced partners’ competitiveness but also generated new business opportunities, fostering mutual growth.

Ms. Thidarat Dechayontbancha, Head of Procurement at CP Foods, emphasizes the company’s firm dedication to cultivating and improving the competitiveness of its business partners. With approximately 10,000 business partners, this commitment enables partners to promptly adjust to shifting market dynamics while adhering to sustainable sourcing policies and international standards, thereby promoting sustainable business growth.

Building on the success of the first year of the “PARTNER TO GROW… Sustainably Together” initiative, which benefited over 500 SME partners, CP Foods recognizes the importance of implementing best practices to elevate operational efficiency, environmental stewardship, and adherence to environmental, social, and governance (ESG) principles.

Through the Partner to Grow project, CP Foods aims to facilitate the exchange and development of knowledge and perspectives on sustainable business practices and social responsibilities among partners in the supply chain, including SMEs and medium to large enterprises. This initiative aims to strengthen partners’ capabilities, encouraging collaboration to improve operational efficiency, address challenges, innovate, and leverage technology for long-term business expansion.

Furthermore, CP Foods is committed to support more SME suppliers through diverse activities offered under the SMEs Plus program. These activities encompass projects such as Value Chain Cost Optimization, low-cost and eco-friendly practices, Environmental Preservation, Carbon Footprint Reduction, and SME Development Programs on Food Safety. These initiatives aim to cultivate essential knowledge and skills among partners to ensure the delivery of high-quality products, efficient resource and energy management, waste reduction, low-carbon product development, and preparedness to adapt to global changes and trade regulations concerning climate change.

The “PARTNER TO GROW… Sustainably Together” initiative aims to continuously support business partners, particularly SMEs, in their continuous business development journey. This includes enhancing production efficiency, management practices, raw material quality, safety standards, sustainable environmental management, and adherence to human rights principles. The project is guided by ethical business practices, transparency, and integrity, aligning with sustainable sourcing policies and supplier guiding principles, ultimately aiming to strengthen partners’ potential for mutual growth.

In addition to enhancing capacity and competitiveness, CP Foods collaborates with Bangkok Bank since 2022 to enhance the financial well-being of its business partners through the “CPF x BBL Strengthening Flexibility… Mutual Growth” project. This project aims to facilitate suppliers’ access to revolving credit with favorable interest rates, enabling them to maintain operations, expand capabilities, and seize opportunities for long-term business expansion and future growth

ที่มา PR CPF