เครือเจริญโภคภัณฑ์จัดงาน CP Group Digital Transformation Day 2024 Al Frontier Day: Navigating CP Group’s Future แชร์ความคืบหน้าสู่องค์กรดิจิทัลร่วมกับบริษัทในเครือฯ แนวโน้มบวกทั้งด้านรายได้จากธุรกิจดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติในกระบวนการ และการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา ดร.ไมเคิล กรีซีลส์ (Dr. Michael Gryseels) Chief Digital Officer เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้เป็นประธานเปิดงาน CP Group Digital Transformation Day 2024 Al Frontier Day: Navigating CP Group’s Future เวทีประกาศรางวัลและแชร์ความคืบหน้าด้าน Digital Transformation KPI โดยรวมของทั้ง 12 บริษัทในเครือฯ โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม ได้แก่ คุณสรรเสริญ สมัยสุต Chief Technology officer เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณฐนสรณ์ ใจดี President, True Digital Park & President, True IDC ดร.อธิป อัศวานันท์ Executive Manager, Digital Council of Thailand คุณเอกราช ปัญจวีณิน Chief Digital Officer of TDG คุณวิวัฒน์ พงษ์ฤทธิ์ศักดา Chief Information Officer of CPALL คุณอรวรา โรจนวาศ Head of IT of CPALL คุณประเดิม โชติศุภราช Senior Consultant of CPF คุณทศพร เพ็ชรโปรี Senior Vice President, Digital Transformation of CPF คุณพิศุทธ์พร รัตนปราการ Senior Vice President, Director Group Synergy & Strategies Partnerships of CPF คุณประกอบ ฤกษ์ปรีดาพงศ์ Senior Vice President of CPF คุณรวี ชัยมงคล Director, IT oversea of CPF คุณพิชัย องค์วาสิฎฐ์ VP Director Data Platform of CPF คุณธิติ ลุจินตานนท์ Chief Operating Officer of CPI คุณวิภาคส์ ตระการรังสี Head of Technology Software Development and Innovation of Lotus’s

ดร.ไมเคิล กรีซีลส์ (Dr. Michael Gryseels) Chief Digital Officer เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า ความคืบหน้าของ Digital Transformation KPI โดยรวมของทั้ง 12 บริษัทในเครือฯ มีแนวโน้มเป็นบวก 3 ปี โดยเฉพาะในด้านแนวโน้มบวกทั้งด้านรายได้จากธุรกิจดิจิทัล, การใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติในกระบวนการ, และการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์ และย้ำถึงความสำคัญของการนำ AI มาใช้งานจริงในกระบวนการทำงาน โดยโครงสร้าง AI กลางของกลุ่มได้ถูกนำเสนอและดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของ Digital Transformation Office เพื่อให้แน่ใจว่ามีการดำเนินการเชิงกลยุทธ์ในแต่ละ บริษัทภายในเครือฯ

คุณสรรเสริญ สมัยสุต Chief Technology officer เครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานว่า โลกเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคที่เทคโนโลยีเป็นเกมรุก ภาพรวมทั่วโลกมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งจำนวนการจ้างงานและเม็ดเงินลงทุน โดยมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับธุรกิจให้ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ก่อนจะย้ำถึงความสำคัญถึงบทบาทของทุกคนในองค์กรที่ต้องช่วยผลักดันให้เกิดการยอมรับและการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีในกระบวนการเพื่อเกิด Digital Transformation ที่แท้จริง

โดยในงานครั้งนี้ยังมีการมอบรางวัล Digital Transformation Award โดยถูกมอบให้กับ 3  บริษัทภายในเครือเพื่อยกย่องผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมในปี 2023 ที่ผ่านมา ได้แก่

CPF ได้รับรางวัล “Outstanding Achievement in Digital Transformation” ซึ่งมอบให้กับบริษัทในเครือฯ ที่มีผลการดำเนินงานด้าน Digital Transformation ได้ตาม KPI ที่ตั้งไว้ มากที่สุด

CPI ได้รับรางวัล “For Remarkable Progress in Digital Transformation” ซึ่งมอบให้กับบริษัทในเครือฯ ที่มีความก้าวหน้าของ KPI ด้าน Digital Transformation มากที่สุด

CP ALL ได้รับรางวัล “For Outstanding Achievements in AI and Automation” ซึ่งมอบให้กับบริษัทในเครือฯ ที่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับ AI และการอัตโนมัติกระบวนการมากที่สุด

นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านให้การบรรยาย ดร.อธิป อัศวานันท์ ผู้อำนวยการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ได้บรรยายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ AI ในระดับประเทศ โดยได้กล่าวถึงนโยบายของภาครัฐที่ผ่านมา รวมถึงปัจจัยพื้นฐานสำคัญต่าง ๆ ที่ประเทศไทยยังขาดเมื่อเทียบกับต่างประเทศ และได้ฝากฝังให้ภาคเอกชนทุกธุรกิจสามารถเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศเพื่อผลักดันกับรัฐบาลให้เกิดเป็นนโยบาย คุณอรรณพ ศิริติกุล Country Director, Google Cloud ประเทศไทย ได้แชร์แนวคิด AI ของ Google และกรณีการใช้งานที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงได้กล่าวถึงการร่วมมือระหว่างเครือฯ และ Google ในการพัฒนากรณีศึกษาด้าน AI ซึ่งคาดหวังว่าการร่วมมือนี้จะดำเนินงานต่อไป และคุณณัฐพัชญ์ นราพิมพ์สกุล Head of Consulting & Professional Service จาก True IDC ได้ฉายภาพเกี่ยวกับการทำงานเบื้องหลังโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ โดยแต่ละท่านได้ให้ความรู้และฉายภาพเทคโนโลยีให้กับผู้เข้าร่วมงานได้เป็นอย่างดี

CP Group Digital Transformation Day 2024 Al Frontier Day: Navigating CP Group’s Future ได้รับความสนใจอย่างมาก โดยมีผู้บริหารและตัวแทนจากกลุ่มบริษัทในเครือฯ กว่า 130 คนเข้าร่วม นับเป็นภาพความร่วมมือที่ทางผู้บริหารและพนักงานทุกคนร่วมกันผลักดันความคืบหน้าใน Digital Transformation ต่อไป