ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือซีพี ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การ การบริหารคนในองค์กรธุรกิจระดับประเทศ ในเวทีสัมมนา HR Talent Focus : กลยุทธ์สร้างองค์กรให้เก่ง ด้วยการบริหารคนเก่ง

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 คุณพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคลเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ในหัวข้อ การบริหารคนในองค์กรธุรกิจระดับประเทศในงานสัมมนา “HR Talent Focus : กลยุทธ์สร้างองค์กรให้เก่ง ด้วยการบริหารคนเก่งโดยมี ดร.พจน์  อร่ามวัฒนานนท์  รองประธานกรรมการ คนที่ 1 หอการค้าไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนา และ ดร.บวรนันท์   ทองกัลยา ประธาน People Management Group ซึ่งมีเครือข่าย HR มากกว่า 2,500 คน ร่วมสัมมนาด้วย ณ ห้อง Activity Hall สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และผ่านระบบประชุมทางไกล

คุณพิมลรัตน์ ได้เล่าถึง กลยุทธ์สร้างองค์กรให้เก่ง ด้วยการบริหารคนเก่ง ของเครือซีพี ด้วยเครือซีพีเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจหลากหลายและมีพนักงานกว่า 4.6 แสนคนทั่วโลก หากเราจะทำเรื่องพัฒนาคนเก่ง เราต้องเข้าใจโจทย์ของธุรกิจเราก่อน จำเป็นต้องสร้างกลยุทธ์ HR ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธุรกิจ โดยวิสัยทัศน์ของเครือซีพี คือ เป็นองค์กรที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างอาหารคน อาหารสมองโอกาสในการเข้าถึงคุณค่าเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคน พอเราได้โจทย์ทางธุรกิจ ก็นำมาสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หากเราต้องการเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม นั่นหมายความว่าทั้งบริษัทและคนของเราต้องได้สองเรื่องนี้ด้วย ซึ่งเป็นโจทย์ใหม่ในการพัฒนาศักยภาพขององค์กร เราต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ สู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศให้มีประสิทธิภาพสูง คุณภาพสูง ผ่านการเรียนในหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญ โดยออกแบบและพัฒนาขึ้นให้เหมาะสมกับบุคลากรในตำแหน่งต่าง ๆ สอดคล้องกับทิศทางของเครือฯ ก้าวสู่องค์กรแห่งอนาคต Bionic Organization ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมและทันสมัย มีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง และเน้นคุณภาพสูง บวกกับการผนึกกำลังของบุคลากร เป็นทีมงานที่มีการทำงานแบบคล่องตัว ทำงานแบบ Agile ทำให้ทีมประสบความสำเร็จ และเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ เครือฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับการสร้างคนรุ่นใหม่เป็น “ผู้นำ” ในอนาคต ตามนโยบายของท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ ที่ให้ความสำคัญในการสร้างทักษะการทำงานที่ต้องเน้น “เรียนรู้จากการลงมือทำจริง” (Action-Base Learning) โดยได้ยกกรณีการรับเด็กจบใหม่ในโครงการเถ้าแก่น้อยของสถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการทำงานที่เรียนรู้ธุรกิจจากการลงมือทำจริง และในการทำงานเมื่อพบปัญหาจะต้องมีการรายงานผลทันที โดยจะต้องมีการประเมินผลงานทุกเดือนเพื่อจะทำให้เกิดผลิตภาพในการทำงานที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น สิ่งสำคัญในการสร้างทักษะการทำงานในอนาคต คือ ระบบการศึกษาจะต้องตอบโจทย์ธุรกิจได้

เครือซีพีให้ความสำคัญในการบริหารคนเป็นอย่างมาก นอกจากความเชี่ยวชาญและความชำนาญเฉพาะแล้ว เรายังดูในเรื่องมุมมองทัศนคติ ความอดทน วิริยะอุตสาหะในการทำงาน ความกตัญญูต่อครอบครัว องค์กร ประเทศชาติ และการตอบแทนบุญคุณ ในขณะเดียวกันต้องมี Love & Compassion ในการทำงานตามค่านิยมรวมถึงหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ของเครือฯ (เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชน องค์กร) พร้อมกับการสร้างภาวะผู้นำ และสร้างระบบให้คนทำงานได้ รวมถึงมีการ Upskill Reskill เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ผนวกด้วยการ  Synergy ของพนักงานในองค์กรที่สามารถสร้างผลิตภาพและผลิตผลให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมให้ได้มากที่สุด