ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือซีพี-ซีพีเอฟ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ บุคคลดีเด่น รวมถึง ซีพีเอฟ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรดีเด่น ด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567

เนื่องในโอกาสวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “เสริมพลังสตรีและเด็กหญิง ขจัดความยากจน สู่ความเท่าเทียมระหว่างเพศบนพื้นฐานครอบครัวที่อบอุ่น” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กร

ในครั้งนี้ คุณพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซีพีเอฟ และผู้อำนวยการสถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ บุคคลดีเด่น ด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ประเภทบุคคลภาคเอกชน รวมทั้ง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงาน องค์กรดีเด่น ด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ประเภทองค์กรเอกชน จาก คุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานในพิธีฯ โดยมี สตรีดีเด่น ผู้ประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ และหน่วยงานองค์กรต่างๆ ร่วมรับรางวัล ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

คุณพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือซีพี-ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้รับคัดเลือกรับรางวัลบุคคลดีเด่น ด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศในครั้งนี้ โดยส่วนตัวก็เป็นผู้หญิงทำงานคนหนึ่งที่ทุ่มเทในการทำงานอย่างยิ่ง หลายคนจะเห็นว่าในการทำงาน ได้มีการวางนโยบาย รวมถึงการนำไปปฏิบัติใช้จริง มีความมุ่งมั่น ส่งเสริมเรื่องความเสมอภาคอยู่ตลอดเวลา และที่สำคัญได้เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและพัฒนาศักยภาพของตนเอง ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญทางด้านหลักสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เปิดโอกาสให้เพื่อนพนักงานได้ทำกิจกรรมชมรม LGBTQ+ ซึ่งก็เป็นผลผลิตหนึ่งที่เพื่อนพนักงานเห็นว่าองค์กรให้ความสำคัญ รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ตัวตนหรือความเสมอภาคเท่าเทียม เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่า เราฟังเสียงเพื่อนพนักงานจริง ๆ สร้างบรรยากาศในการทำงานและการเคารพซึ่งกันและกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ

งานวันสตรีสากล จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างพลังใจให้กับสตรีในการร่วมพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีที่สำคัญของรัฐบาลในการเสริมพลัง เพิ่มบทบาท พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สตรีทุกกลุ่มและทุกระดับ