ซีพีน่าน ผนึกกำลัง สพม.น่าน สร้างหลักสูตรเสริมศักยภาพการพัฒนาอาชีพให้นักเรียน มุ่งสร้างอาชีพและรายได้เสริมระหว่างเรียนอย่างมีความสุข

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน จัดโครงการ “พัฒนาและต่อยอดหลักสูตรสถานศึกษาเชิงพื้นที่วิถีน่าน” เพื่อสร้างหลักสูตรเสริมศักยภาพการพัฒนาอาชีพให้กับนักเรียนในอนาคต มุ่งให้นักเรียนมีอาชีพและรายได้เสริมระหว่างเรียนอย่างมีความสุข โดยมี คุณโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน จำนวน 30 โรงเรียน เข้าร่วมอบรม ณ สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน

คุณบัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า “นับว่าเป็นนโยบายของ สพม.น่าน ที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล ในการเล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่ให้ความสำคัญกับการประกอบอาชีพของนักเรียนในอนาคต ซึ่งโครงการฯ นี้เป็นประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของโรงเรียน และสามารถขยายผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อครอบครัวของนักเรียนอย่างยั่งยืนต่อไป”

โครงการ “พัฒนาและต่อยอดหลักสูตรสถานศึกษาเชิงพื้นที่วิถีน่าน” มุ่งให้องค์ความรู้เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 เชิงพื้นที่วิถีน่าน และมีศักยภาพเพื่อการมีงานทำ โดยใช้แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) การสร้างโมเดลธุรกิจชุมชน (Business Model Canvas) และแนวคิดการตลาดสมัยใหม่ โดยการบรรยายครั้งนี้ สร้างความรู้ความเข้าใจในแนวคิดด้านธุรกิจ ให้แก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน และสร้างทักษะในการวางแผนและเข้าใจกระบวนการพัฒนาสินค้า และสามารถถ่ายทอดให้กับนักเรียนต่อไปได้