ซีพีน่าน ผนึกกำลัง ภาคีเครือข่ายภาคเหนือ รุดขับเคลื่อนศักยภาพแกนนำเครือข่ายป่าชุมชน จ.น่าน สู่เป้าหมายความยั่งยืน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน ร่วมขับเคลื่อน “โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและแกนนำเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่าน” ผนึกกำลังกับหน่วยงานเครือข่ายระดับจังหวัดและภาคเหนือ ได้แก่ มูลนิธิฮักเมืองน่าน ศูนย์ป่าไม้น่าน มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) และโครงการป่าชุมชนบ้านนาเลา ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน เพื่ออัปเดตสถานการณ์ข้อมูลเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่าน สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณะกรรมการป่าชุมชน สมาชิกป่าชุมชน เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน ในการบริหารจัดการป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 กฎหมายอุทยานแห่งชาติ 2562 และความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมวางแผนงานการขับเคลื่อนเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่านร่วมกัน มุ่งสู่เป้าหมายการอนุรักษ์และการจัดการป่าชุมชนในจังหวัดน่านอย่างยั่งยืน

เวทีในครั้งนี้ มีเครือข่ายป่าชุมชนเป้าหมายเข้าร่วมจำนวน 110 คน ประกอบด้วยกิจกรรมระดมความคิดเกี่ยวกับสถานการณ์การดำเนินงานเครือข่ายป่าชุมชน ทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ป่าชุมชนภายในระดับพื้นที่ ผลการทำงานที่เกิดขึ้นทั้งด้านบวกและด้านลบ กลไกในการทำงาน โครงสร้างเครือข่าย กิจกรรมร่วมกันในระดับเครือข่าย ข้อจำกัดปัญหา และอุปสรรคในการทำงาน โดยมีพื้นที่เครือข่ายป่าชุมชนภายใต้โครงการความร่วมมือกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้าร่วมขับเคลื่อนในโครงการฯ ดังกล่าวจำนวน 4 พื้นที่ ได้แก่ สบขุ่นโมเดล อ.ท่าวังผา น้ำพางโมเดล อ.แม่จริม เครือข่ายชุมชนบ้านยอดดอยวัฒนา อ.บ่อเกลือ และตำบลเมืองจัง (บ้านเมืองจังเหนือ และบ้านราษฎรสามัคคี) อ.ภูเพียง จ.น่าน

จากนั้น มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าชุมชน ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 โดยคุณวีรพล กึกก้อง ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ และคุณภัสราสร พรหมโชติ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ศูนย์ป่าไม้น่าน กิจกรรมคลินิกปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูล กลไกกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยกระบวนการคาร์บอนเครดิต LESS และ T-VER ภาคป่าไม้ โดยคุณสมิทธิ หาเรือนพืชน์ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนปฏิบัติการพิเศษ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณบุษยรัตน์ ผัดผล รองผู้อำนวยการสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ และคุณระวี ถาวร ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รีคอฟ) เป็นผู้ให้ประเด็นแลกเปลี่ยน ปิดท้ายที่กิจกรรมร่วมกันวางแผนการดำเนินงานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่าน ในระยะเวลา 5 ปี