ซีพีน่าน เดินหน้าพัฒนาศักยภาพเยาวชน จ.น่าน ขับเคลื่อน CSV ตระหนักถึงความสำคัญส่งมอบคุณค่าตอบแทนคืนสู่สังคม

เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำโดย คุณบุษยรัตน์ ผัดผล รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ “แนวคิด Corperate Social Responsibility: CSR และ Creating Shared Value: CSV กับการประกอบการปัจจุบัน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาโครงการสัมมนาทางการจัดการ ให้กับนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 ณ คณะบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

กิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ความแตกต่างของรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ร่วมรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) สู่การสร้างคุณค่าต่อธุรกิจ (CSV) ซึ่งแนวคิด CSR เป็นความรับผิดชอบขององค์กรหรือบริษัทที่มีต่อสังคม ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบของการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม คืนผลกำไรบางส่วนให้กับสังคม ส่วนแนวคิด CSV เป็นการสร้างสรรค์คุณค่าธุรกิจร่วมกับชุมชน โดยการสร้างกระบวนการใหม่ ๆ เพื่อสร้างคุณค่าจากสินค้าและบริการของธุรกิจให้กับชุมชน ตลอดจนร่วมกันเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรสูงสุดอย่างเหมาะสม ซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินธุรกิจในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม ในการนี้ผู้เข้าร่วมยังได้ร่วมกันฝึกปฏิบัติออกแบบกิจกรรม CSV ส่งมอบคุณค่าให้กับมหาวิทยาลัยหรือชุมชนของตนเองผ่านกระบวนคิดเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking

ทั้งนี้สำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ยังร่วมแลกเปลี่ยนกิจกรรมที่ดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ครอบคลุม 15 อำเภอในพื้นที่ จ.น่าน ตามแนวคิด CSR อาทิ โครงการซีพีปลูกป่าร้อยรักษ์โลก โครงการทุนการศึกษาซีพีน่านเพื่อน้อง โครงการน่านปันปลูกปันรัก โครงการซีพี ปันปลูกฟ้าทลายโจร และแนวคิด CSV อาทิ โครงการสบขุ่นโมเดล จ.น่าน เป็นต้น มุ่งสร้างคุณค่าคืนสู่สังคมส่วนรวม เพื่อให้เมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน