เครือซีพี จัดโครงการ “ซีพีน่านสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ต่อยอดสู่นักธุรกิจชุมชนมืออาชีพ” มุ่งพัฒนา “ผลิตภัณฑ์ชุมชน” ขยายช่องทางตลาด ครอบคลุม 15 อำเภอ ใน จ.น่าน

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา คุณชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนโครงการ “ซีพีน่านสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ต่อยอดสู่นักธุรกิจชุมชนมืออาชีพ” โดยมี คุณศรีรุ่ง รัตนศิลา ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน คุณสำรวย ผัดผล ประธานมูลนิธิฮักเมืองน่าน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กลุ่มงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน พร้อมด้วย คุณพิไลลักษณ์ พิชัยวัตต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณบัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการ สำนักงานด้านความความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้แทนจากกลุ่มธุรกิจในเครือซีพี ได้แก่ บริษัท เจียไต๋ จำกัด บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด สาขาน่าน และ บริษัท ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด ร่วมมอบทุนสนับสนุน แก่วิสาหกิจชุมชน จำนวน 15 กลุ่ม ครอบคลุม 15 อำเภอในพื้นที่ จ.น่าน รวมจำนวนทั้งหมด 3 แสนบาท จัดขึ้น ณ สำนักงานด้านความความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์

คุณชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า การพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากใน จ.น่าน คือการได้รับโอกาสทั้งด้านองค์ความรู้ ตลอดจนความสามารถด้านการแข่งขันในตลาดภายในและต่างประเทศ สำหรับเครือซีพี ในฐานะภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา จ.น่าน มีความรู้และศักยภาพด้านช่องทางตลาด สามารถเข้ามาเติมเต็มผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ที่มีอยู่ใน จ.น่าน ให้มีโอกาสในตลาดแข่งขันตลอดจนเติบโตมากยิ่งขึ้นในอนาคตได้

คุณพิไลลักษณ์ พิชัยวัตต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า จากการขับเคลื่อนงานของ สำนักงานด้านความความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผ่านการเชื่อมโยงงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา และชุมชน ในการดำเนินโครงการและกิจกรรมด้านความยั่งยืนในด้านพัฒนาชุมชนที่ผ่านมา เครือซีพี เล็งเห็นศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนใน จ.น่าน จึงเกิดเป็นแนวคิดในโครงการดังกล่าวฯ โดยมีเป้าหมายในการค้นหาวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ใน 15 อำเภอ ครอบคลุมทั้ง จ.น่าน โดยคัดเลือกกลุ่มที่มีศักยภาพและพร้อมพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะกระบวนการปลายน้ำในด้านการตลาด ร่วมกับกลุ่มธุรกิจในเครือซีพี เพื่อขยายโอกาสในการเติบโตธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง ท้ายที่สุด ยังสามารถช่วยสร้างเศรษฐกิจชุมชนใน จ.น่าน ได้อย่างยั่งยืน