ประธานกรรมการเครือซีพีติดตามงานโครงการพัฒนาอาชีพตำบลปากรอ พบผู้นำอาชีพโหนด-นา-เล และสมาชิกชุมชน

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ คุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วย คุณมาริษา เจียรวนนท์ ภรรยา ได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามความก้าวหน้า “โครงการพัฒนาอาชีพตำบลปากรอ” อำเภอสิงหนคร โดยมี คุณบัญญัติ จันทน์เสนะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย คุณพงษ์ วิเศษไพฑูรย์ รองประธานอาวุโสเครือฯ คุณสมพันธ์ จารุมิลินท รองประธานกรรมการบริหาร ทรูวิชั่นส์กรุ๊ป คุณอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท พร้อมด้วยที่ปรึกษา และผู้บริหารหน่วยธุรกิจต่างๆ ของเครือฯ ร่วมคณะ

โครงการพัฒนาอาชีพตำบลปากรอ เป็นโครงการที่ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และหน่วยธุรกิจต่างๆ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ร่วมกับภาคราชการ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานเอกชน ดำเนินกิจกรรมตามดำริของ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่มุ่งมั่นแก้ปัญหาความยากจน ด้วยการส่งเสริม สนับสนุน การยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาพื้นที่ตำบลปากรอ ที่ได้ชื่อว่ามีรายได้ต่อครัวเรือนต่ำสุดของจังหวัดสงขลา เพื่อให้ชาวบ้านมีอาชีพ มีรายได้เพิ่ม มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ตำบลปากรอ ประกอบด้วย ๖ หมู่บ้าน สมาชิกในชุมชนมีทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมอาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็น มีรายได้หลักจากการทำประมง

เมื่อระบบนิเวศในทะเลสาบเปลี่ยนแปลง จำนวนสัตว์น้ำลดลง ทำประมงไม่ได้ผล ปากรอจึงกลายเป็นตำบลที่มีรายได้ต่ำที่สุดของจังหวัดสงขลา ชาวปากรอมีความแร้นแค้น ยากจน ไม่สามารถดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุตรหลานได้

เมื่อพลเอกเปรมได้รับทราบปัญหานี้จากทางราชการ จึงมีดำริให้ คุณบัญญัติ จันทน์เสนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในขณะนั้น เริ่มประสานภาครัฐและเอกชน ระดมสรรพกำลังกันเข้ามาช่วยเหลือ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ ภายใต้แนวทาง “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เข้าร่วม โดยประสานให้หน่วยธุรกิจต่างๆ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์เริ่มเข้ามาส่งเสริมอาชีพในรูปแบบ “โครงการพัฒนาอาชีพตำบลปากรอ” ตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ อาทิ เลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง เลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน เลี้ยงไก่พื้นเมือง เลี้ยงโคพื้นเมือง ปลูกผักปลอดภัย ปลูกมะพร้าวน้ำหอม พัฒนาระบบผลิตข้าวหอมมะลิและข้าวพื้นเมือง และจัดกิจกรรมสร้างผู้นำ ทั้งผู้นำอาชีพ ผู้นำชุมชน ผู้นำเยาวชน พัฒนาสู่การสร้างกลุ่ม สร้างเครือข่าย ทั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอนุรักษ์ทะเลสาบสงขลา

ระยะเวลากว่า ๒๐ ปีของการผนึกกำลังร่วมแก้ปัญหา ส่งผลให้ชาวปากรอที่เคยมีรายได้เฉลี่ย ๑๒,๐๐๐ บาท/คน/ปี ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ๑๕,๐๐๐ บาท/คน/ปีเมื่อปี ๒๕๔๐ สามารถยกระดับขึ้นเป็น ๔๔,๐๐๐ บาท/คน/ปี สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ๓๘,๐๐๐ บาท/คน/ปีในปี ๒๕๖๒

ชาวปากรอมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดการรวมกลุ่ม ชุมชนเข้มแข็ง สามารถประสานเชื่อมโยงกับชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียง คือ ตำบลป่าขาด และ ตำบลรำแดง สร้างเป็นเครือข่ายวิถีชีวิต โหนด-นา-เล ที่เกื้อกูลและยั่งยืน จุดประกายสู่การร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอื่นๆ ต่อไป

……

คุณสุภกิต และ คุณมาริษา เจียรวนนท์ พร้อมคณะ ร่วมสักการะหลวงปู่ทวด บริเวณด้านหน้าสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา เพื่อความเป็นสิริมงคลในการมาเยือนจังหวัดสงขลา

เคารพรูปเหมือน พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ บริเวณด้านหน้าหอประวัติ พลเอกเปรม ภายในสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา

เข้าชม หอประวัติ พลเอกเปรม เพื่อศึกษาประวัติชีวิต การทำงาน การบ่มเพาะหลักการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานความกตัญญู อันเป็นที่มาของคำว่า “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” โดยได้รับเกียรติจาก คุณจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และ คุณอมรเศรษฐ์ สุวรรณมาศ ผู้อำนวยการสวนประวัติศาสตร์ฯ ร่วมต้อนรับ

คุณสุภกิต และ คุณมาริษา เจียรวนนท์ พร้อมคณะ เข้าพื้นที่ “โครงการพัฒนาอาชีพตำบลปากรอ” ณ บ้านบางไหน ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา พบกลุ่มผู้นำชุมชนไทยพุทธและไทยมุสลิม กลุ่มอนุรักษ์เรือ และกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมี คุณสมพงศ์ อินทสระ ประธานชมรมผู้สูงอายุ และ คุณหลอมหลี มุ่นโย ผู้แทนประธานกลุ่มบ้านบางไหน ร่วมต้อนรับ

มอบเครื่องมือซ่อมสร้างเรือให้ คุณเล๊าะ มุ่นโย ประธานกลุ่มอนุรักษ์เรือบ้านบางไหน และ คุณประสิทธิ์ สังเทระ กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์เรือบ้านแหลม

มอบข้าวตราฉัตรให้สมาขิกในชุมชน

มอบเงินและสิ่งของให้ผู้สูงอายุ คุณหมัด หมัดศรี อายุ ๙๒ ปี ตามโครงการซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย

คุณสุภกิต และ คุณมาริษา เจียรวนนท์ พร้อมคณะ เข้าพื้นที่ “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” สวนเทพหยา ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา พื้นที่ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ในบริบทที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน ตามคำแนะนำของพลเอกเปรม ที่ให้ชาวบ้านทำประโยชน์ในที่ดินอย่างคุ้มค่า สร้างผลผลิตให้มีกินเพียงพอ มีใช้พอเพียง มีเก็บสำรอง สามารถถ่ายทอดความรู้ และต่อยอดได้ โดยมี คุณชาญวิทย์ รัตนชาติ ผู้บริหารโครงการพัฒนาอาชีพตำบลปากรอ ต้อนรับและนำชม

รับประทานอาหารกลางวัน “ทุกเมนูมีเรื่องเล่า” จากวัตถุดิบและฝีมือชุมชน อาทิ ข้าวยำ ปลากะพงต้มส้มโหนด ลูกตาลน้ำกะทิ โดยมี คุณไพฑูรย์ ศิริรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบก รับหน้าที่ “เล่าเรื่องทุกเมนู”

ชม ชิม และ ช็อป ผลิตภัณฑ์ OTOP จากชุมชน
อาทิ น้ำผึ้งชันโรง กะปิ มะม่วงเบาแช่อิ่ม

ชมการสาธิตวิถีโหนด-นา-เล
– วิถีโหนด โดย คุณพูนทรัพย์ ชูแก้ว ประธานวิสาหกิจชุมชน โหนด-นา-เล

– วิถีนา โดย คุณนพดล แก้วมณี ประธานเครือข่ายชาวนาวิถีวิทย์

– วิถีเล โดย คุณถาวร เถี้ยมไล่ ประธานกลุ่มอนุรักษ์ทะเลสาบสงขลา

มอบตันกล้าไผ่ จำนวน ๓๐๐ ต้น ให้กำนันตำบลปากรอ ตำบลป่าขาด และ ตำบลรำแดง

ร่วมเพาะกล้าตาลโตนด

ชมการถักทอเสื่อโดย แม่เฒ่าจู่ลิ่ม รัตนชาติ อายุ ๙๒ ปี

ชมไก่สวยงาม และปลาสวยงาม

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มผู้นำอาชีพ
-วิถีโหนด คุณพูนทรัพย์ ชูแก้ว ประธานวิสาหกิจชุมชน โหนด-นา-เล คุณฉัตรทิพา แก้วมณี ประธานกลุ่มใบตาลรักษ์โลก

-วิถีนา คุณนพดล แก้วมณี ประธานเครือข่ายชาวนาวิถีวิทย์ คุณมงคล รอดบุญธรรม ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสงขลา

-วิถีเล คุณถาวร เถี้ยมไล่ ประธานกลุ่มอนุรักษ์ทะเลสาบสงขลา คุณปรีชา สุขเกษม ประธานสภาเกษตรกรอำเภอสิงหนคร

-เกษตรกรตันแบบ คุณสุชาติ มณีโชติ ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าขาด คุณนาน ยอดช่วย คนดีวิถีพอเพียง

และ กลุ่มเกษตรผสมผสานป่าขาด – ปากรอ กลุ่มการท่องเที่ยวป่าขาด – ปากรอ กลุ่มสตรีบ้านป่าขาด – ปากรอ

ถ่ายภาพร่วมกับกลุ่มผู้นำอาชีพ ผู้นำชุมชน ผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน

คุณสุภกิต เจียรวนนท์ พร้อมคณะ ชมการสาธิตวิธีสร้างบ้านปลา หรือ การทำฟาร์มปลาทะเล เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในทะเลสาบให้เอื้อต่อการเกิด และเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ ริมทะเลสาบสงขลา บริเวณหน้าวัดป่าขาด ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมี คุณถาวร เถี้ยมไล่ ประธานกลุ่มอนุรักษ์ทะเลสาบสงขลา นำชม

ปล่อยลูกกุ้งก้ามกราม จำนวน ๑ ล้านตัว และลูกปลา จำนวน ๑ ล้านตัว

โยนก้อนชีวภาพ (EM Ball) ซึ่งเป็นจุลินทรีย์มีประโยชน์ เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำในทะเลสาบ

ชมผลิตภัณฑ์จักสานจากฝีมือนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าขาด

สักการะ หลวงพ่อคง พระพุทธรูปสำคัญของชุมชน ณ วัดป่าขาด เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางออกจากตำบลปากรอ

คุณสุภกิต และ คุณมาริษา เจียรวนนท์ พร้อมคณะ พบผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน ๑๙ หน่วยงานในพื้นที่ภาคใต้ ณ ศูนย์กระจายสินค้าซีพีออลล์ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน

#มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท #CP_RLDF
#ปากรอ #สงขลา
#เครือเจริญโภคภัณฑ์ #CPG
#CPF #CPALL #TRUE #MAKRO #ข้าวตราฉัตร #PCG

CP.RLDF