มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ผนึกกำลัง ซีพีเอฟ ส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่ชุมชนธุรกิจเพื่อสังคมแห่งแรก ให้แก่วิสาหกิจชุมชนบ้านบุโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

วันที่ 10 พ.ย. 66 นายจอมกิตติ ศิริกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท พร้อมด้วย นายสมคิด วรรณลุกขี ผู้อำนวยการใหญ่ธุรกิจไก่ไข่ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกันส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ให้แก่วิสาหกิจชุมชนบ้านบุโพธิ์โมเดล อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เพื่อสร้างธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ผ่านกลไกการขับเคลื่อนและบริหารงานโดยชุมชนด้วยธุรกิจไก่ไข่ โดยมี นายสุรสิทธิ์ แสงโทโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ และนายวิชาญ สิวิเส็ง กำนันตำบลบุโพธิ์และประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบุโพธิ์โมเดล เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ได้มีกิจกรรมเสวนาและพูดคุยแลกเปลี่ยนในหัวข้อ “โอกาส อนาคต ย่างก้าวแห่งความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนบ้านบุโพธิ์โมเดล” เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืนและเข้มแข็งต่อไป

นายจอมกิตติ ศิริกุล กล่าวว่า มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทได้เข้ามาสนับสนุนและดำเนินการในพื้นที่ตำบลบุโพธิ์ในทุกมิติตั้งแต่ปี 2540 ส่งเสริม 7 อาชีพ 7 รายได้ และมีการต่อยอดจากอดีตสู่การขับเคลื่อนในปัจจุบันผ่าน 5 แผนงาน เพื่อยกระดับฐานอาชีพ ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ชาวบ้าน และเกษตรกรบ้านบุโพธิ์ ไม่ว่าจะเป็นเกษตรปราณีตมูลค่าสูง เกษตรผสมผสานมูลค่าสูง ธนาคารน้ำใต้ดิน การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และโครงการเลี้ยงไก่ไข่ชุมชนธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งเป็นธุรกิจชุมชนเพื่อสังคมแห่งแรก ที่มูลนิธิฯ ดำเนินงานขับเคลื่อนร่วมกับซีพีเอฟ ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจไก่ไข่ ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้การเลี้ยงไก่ไข่ แนวคิดการจัดการวิสาหกิจชุมชน และการตลาด ตลอดจนมองเห็นโอกาสในการต่อยอดเชิงธุรกิจ โดยใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ ไปพร้อม ๆ กับการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ในชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน ผ่านการสร้างแบรนด์และการแปรรูป ก่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน เพื่ออนาคตที่ดีของลูกหลานบ้านบุโพธิ์ต่อไป

ทางด้านนายสมคิด วรรณลุกขี กล่าวเสริมว่า ทางซีพีเอฟมีความยินดีที่ได้ต่อยอดจากการผนึกกำลังร่วมกับมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทในการเข้ามาสนับสนุนโครงการการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนสู่วิสาหกิจชุมชนบ้านบุโพธิ์ จากสถิติคนไทยบริโภคไข่ไก่เฉลี่ยปีละ 220 ฟองต่อคน ในขณะที่ต่างประเทศอย่างแม็กซิโกบริโภคไข่ไก่เฉลี่ยปีละ 400 ฟองต่อคน ญี่ปุ่นเฉลี่ยปีละ 320 ฟองต่อคน ในขณะเดียวกันปริมาณไข่ที่วิสาหกิจชุมชนผลิตได้เฉลี่ยวันละ 270 ฟอง หรือประมาณ 90,000 ฟองต่อปี ทำให้เด็ก เยาวชน และคนในชุมชนสามารถเข้าถึงและบริโภคไข่ไก่สดที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ซีพีเอฟได้ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงไก่ไข่เข้ามาให้คำแนะนำการเลี้ยงไก่ไข่ การจัดการการเลี้ยง และการดูแล เพื่อวิสาหกิจชุมชนสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนเช่นกัน

นายสุรสิทธิ์ แสงโทโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ในฐานะภาครัฐ ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาโดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพ สอดรับผ่านโครงการตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการส่งเสริมอาชีพเกษตรครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อประโยชน์ของชุมชนอย่างยั่งยืน “โครงการเลี้ยงไก่ไข่ชุมชนธุรกิจเพื่อสังคม” บ้านบุโพธิ์ นับเป็นโมเดลต้นแบบในการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจฯ ที่สามารถนำไปขยายผลยังชุมชนอื่น ๆ ต่อไป เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ดีและอาหารที่มั่นคงให้กับชุมชนอื่น ๆ ในอำเภอลำปลายมาศต่อไป

นายวิชาญ สิวิเส็ง กำนันบ้านบุโพธิ์และประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ กล่าวว่า มูลนิธิฯ ซีพีเอฟ และองค์การบริหารส่วนตำบลบุโพธิ์ ได้เข้ามาสนับสนุนการดำเนินกิจการต่าง ๆ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจฯ อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นการปลูกมะพร้าวน้ำหอม การปลูกฝรั่งกิมจู การพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 และที่สำคัญ คือ “โครงการเลี้ยงไก่ไข่ชุมชนธุรกิจเพื่อสังคม” และมีความมั่นใจว่า การเลี้ยงไก่ไข่จะสามารถสร้างประโยชน์และเป็นแหล่งอาหารโปรตีนคุณภาพของชุมชนบ้านบุโพธิ์ได้อย่างยั่งยืน

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และซีพีเอฟ ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และชุมชนบ้านบุโพธิ์ ไปพร้อม ๆ กับการสร้างอาชีพและรายได้ สู่เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง รวมถึงการได้รับประโยชน์และเข้าถึงแหล่งโปรตีนคุณภาพที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน