มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ผนึกกำลังธนาคารกรุงไทย เผยแพร่องค์ความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน ให้แก่ชุมชนรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ผนึกกำลัง ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ เผยแพร่องค์ความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐาน แก่แก่ ชุมชนรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
(Financial Literacy @Thai Lagoon) รุ่นที่ 1 นำโดย นายกฤตยรัฐ ปารมี ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิฯ และ นายอานนท์ ขำแก้ว ผู้ชำนาญการแผนงานดำเนินการยุทธศาสตร์ทะเลสาบสงขลา มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และ นายจิรวุธ เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่ายทีม Marketing Activation (งาน Sustainability and CSR/CSV) สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการเงินขั้นพื้นฐาน แนวทางในการเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน การจัดทำหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายส่วนตัว การออมและมีวินัยทางการเงิน การป้องกันภัยทางการเงิน โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสถานการณ์หนี้ครัวเรือน และกลุ่มเปราะบาง บรรเทาความเดือดร้อน ส่งเสริมให้คนไทยมีทักษะความรู้ทางการเงินที่ถูกต้อง อันจะส่งผลดีต่อภาพรวมในการพัฒนาประเทศ

นายอานนท์ ขำแก้ว ผู้ชำนาญการแผนงานยุทธศาสตร์ทะเลสาบสงขลา เปิดเผยว่า เนื่องด้วยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท มีแนวทางพัฒนาชุนชนรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ภายใต้การดำเนินงาน โครงการทะเลสาบสงขลายั่งยืน และโครงการพัฒนาอาชีพตามดำริพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ตามวิสัยทัศน์ “ขับเคลื่อนการพัฒนาด้านความยั่งยืนของประเทศไทย พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสในสังคม ตอบแทนคุณแผ่นดิน” ผ่านการดำเนินงาน 4 ด้าน ด้านสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้านพัฒนาชุมชนและเกษตรกร และด้านปกป้องและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม จึงได้ผนึกกำลังความร่วมมือธนาคารกรุงไทย มุ่งมั่นยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยทุกกลุ่มให้ดียิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาสถานการณ์หนี้ครัวเรือน และกลุ่มเปราะบาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนมุ่งส่งเสริมให้คนไทยมีทักษะความรู้ทางการเงินที่ถูกต้อง อันจะส่งผลดีต่อภาพรวมในการพัฒนาประเทศ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “กรุงไทยเคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการตอบที่ดีจากประชาชน และชุมชนโดยรอบ พร้อมขอบคุณที่ทางมูลนิธิฯ และธนาคารกรุงไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาความเป็นอยู่ อาชีพ การเงิน ของคนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับตนเอง ครอบครัว อีกทั้งจะนำไปเผยแพร่ให้แก่เพื่อนบ้าน และคนในชุมชนรอบข้างต่อไป