เนื่องใน “วันป่าไม้โลก” มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ขอส่งกำลังใจให้คนบนพื้นที่สูงก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ไฟป่า และหมอกควันไฟป่า PM 2.5

มูลินิธิฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีอยู่ของป่าไม้ จึงเล็งเห็นว่าการจะอนุรักษ์ ฟื้นฟู และดูแลพื้นที่ของป่าไม้ให้คงอยู่คู่ลูกหลาน จะต้องเริ่มจากเด็ก เยาวชน และคนในพื้นที่ จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดค่ายเยาวชนอมก๋อย ภายใต้โครงการ “อมก๋อย น่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ” เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักและหวงแหนในพื้นที่ป่าไม้อันเป็นจุดกำเนิดแหล่งน้ำสำคัญของประเทศ นอกจากจะสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในพื้นที่แล้ว ยังมีการอบรมความรู้เรื่องการจัดการป้องกันไฟป่าในพื้นที่อีกด้วย

มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ จะกลับมาอุดมสมบูรณ์ เป็นที่พึ่งและที่พักพิงให้แก่ประชาชนคนไทยต่อไป ด้วยมุ่งเน้นขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการ “อมก๋อยโมเดล” ในทุกมิติอย่างสุดกำลังความสามารถ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนบนพื้นที่สูง ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้