มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ผลักดันนวัตกรรมเพื่อการบูรณาการ ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย MOU โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ สู่การพัฒนาทะเลสาบสงขลาแบบยั่งยืน

29 เมษายน 67 – มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ลงนามความร่วมมือ(MOU) ด้านการนำนวัตกรรมเพื่อการบูรณาการเกี่ยวกับการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแบบยั่งยืน ภายใต้ “โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้” โดยความร่วมมือ 3 ภาคีเครือข่าย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) มหาวิทยาลัยทักษิณ และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานในพิธี พร้อมกับ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) และ นายชาญวิทย์ รัตนชาติ ผู้จัดการเขต บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร และหัวหน้าโครงการพัฒนาอาชีพ ตามดำริ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ลงนามในพิธี และร่วมเสวนาเรื่อง “การบูรณาการนโยบายและแผนปฏิบัติการณ์ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย เพื่อนำนวัตกรรมสังคมมเพื่อส่งเสริมธุรกิจเชิงอัตลักษณ์ภาคใต้ และการเชื่อมโยงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (BCG)” ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมศิวา รอยัล อ.เมือง จ.พัทลุง

มูลนิธิฯ เล็งเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมผลักดันให้เกิด “ระบบนวัตกรรมภูมิภาค” ผ่านโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนวัตกรด้านสังคมผ่านการบ่มเพาะ และให้คำปรึกษา ภายใต้ระบบพี่เลี้ยง เพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน ด้วยการนำนวัตกรรมไปแก้ปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ 11 จังหวัดภาคใต้ มูลนิธิฯ จึงหวังว่าการผนึกกำลังในครั้งนี้ จะทำให้เกิดการสร้างภาคีนวัตกรรม ระหว่างภาคการผลิต ภาครัฐ ภาคการศึกษา และการวิจัย รวมทั้งภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน และการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ทำให้เกิดการจ้างงาน การกระจายรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภูมิภาค และเพื่อเป็นศูนย์กลางบริการส่งเสริมด้านนวัตกรรมที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืน

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการบรรยายในหัวข้อ การพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (Area – based) และการส่งเสริมระบบนวัตกรรม ในพื้นที่ภาคใต้ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ กลไกและการสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้นำไปพัฒนาและต่อยอดด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วย