เครือเจริญโภคภัณฑ์เข้าร่วมหารือในหัวข้อ SDG 17: Partnership for Progress: SDG 17 and the Energy Transition towards Net – Zero Emissions ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ

ดร. เนติธร ประดิษฐ์สาร ผู้ช่วยบริหาร ประธานคณะผู้บริหาร และ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ในฐานะผู้แทนภาคเอกชน กล่าวคำปราศรัย ในงานประชุม The Seventh Southeast Asia Multi-Stakeholder Forum on the Implementation of the Sustainable Development Goals ในหัวข้อ SDG 17: Partnership for Progress: SDG 17 and the Energy Transition towards Net  –  Zero Emissions ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – UNESCAP) และศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue: ACSDSD)

ดร.เนติธร เสนอว่า การเปลี่ยนผ่านไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (transition to net zero emissions) เกิดขึ้นจริงได้ ต้องอาศัยแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ โดย ทุกภาคส่วนในภูมิภาคต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจด้วยกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน ขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีที่ควบคุม หรือ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ไม่ว่าจะเป็นการลงทุน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างเครือข่าย การอบรม การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และการติดตามประเมินผลและการรายงาน เพื่อผนึกกำลังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 3) ของภาคธุรกิจ ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง โดยยกตัวอย่างความร่วมมือระหว่าง เครือเจริญโภคภัณฑ์ กับ โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น  และ Commercial Japan Partnership Technologies Corporation (CJPT) ในการพัฒนานวัตกรรมในด้านพลังงานทางเลือก ข้อมูล และ การขนส่ง เพื่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นอกจากนี้ต้องกำหนดเป้าหมายที่อิงหลักการทางวิทยาศาสตร์ ที่ตรวจสอบวัดผลได้ และการรายงานผลที่มีความโปร่งใส เพื่อป้องกันการฟอกเขียว (Greenwashing) และเน้นการสร้างความมุ่งมั่นร่วมกันเพื่อแข่งขันกันทำความดี (Race to the top) ในบริบทเดียวกันนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการรายงานที่เป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ จนได้รับการจัดอันดับ Top 1% และ Top 5% ดัชนีความยั่งยืน S&P Global

เครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนการลงทุนเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม ยั่งยืน และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อยกระดับทักษะใหม่ หรือเปลี่ยนทักษะ เพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากกลไกการเงินสีเขียว

ทั้งนี้ ผลการหารือจะนำเข้าสู่การประชุม Asia-Pacific Forum on Sustainable Development ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงต้นปี2567