CP SEEDS INDIA ร่วมขับเคลื่อนปลูกไม้ยืนต้น ในโครงการปลูกป่าในบ้าน ตามนโยบายเครือซี.พี. มุ่งสู่องค์กรเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2573

คุณปิยพร นิลยกานนท์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร CP Seeds(India) Pvt. Ltd. พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันปลูกต้นมะม่วงจำนวน 100 ต้น ใน “โครงการปลูกป่าในบ้าน ธุรกิจพืชครบวงจร” บริเวณโรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ Vijayawada เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของ ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ ที่มุ่งสู่เป็นองค์กรที่เป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2573 ตามนโยบายด้านความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์

ทั้งนี้ CP Seeds(India) Pvt. Ltd. ให้ความสำคัญและร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้น ในโครงการปลูกป่าในบ้าน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่รอบองค์กรมาตั้งแต่ปี 2563 ปัจจุบันทำการปลูกต้นไม้ใหม่รวมทั้งสิ้น 1,500 ต้น และในปี 2567 มีแผนที่จะปลูกไม้ยืนต้นจำนวน 500 ต้น

       

#CptgCropGreatStory
#เรื่องเล่าข่าวดีดี