CP Symposium 2022 เปิดขุมทรัพย์ทางวิชาการ สร้างสรรค์ความรู้และวิทยาการสู่ศตวรรษใหม่

No Description

ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทุกคนสามารถหาข้อมูลได้ง่ายแค่ปลายนิ้วบนโลกออนไลน์ ธุรกิจมากมายต้องเผชิญกับ Digital Transformation หลายอุตสาหกรรมจึงต้องปรับตัวเข้าสู่ยุค New Economy 5.0 ให้ทันต่อความท้าทายครั้งนี้

ภาคเอกชนไทยอย่างเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีพี ที่ดำเนินธุรกิจหลากหลายทั้งอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ ถือเป็นกรณีศึกษาที่เห็นได้ชัดถึงการทรานฟอร์มธุรกิจได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกอยู่ตลอดเวลา เพื่อเตรียมพร้อมที่จะปรับโฉมสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม – Tech Company ในอนาคต

CP SYMPOSIUM 2022 หรือ การประชุมวิชาการเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9-11 พฤศจิกายนนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนองค์กรตามวิสัยทัศน์ของประธานอาวุโสเครือซีพี ธนินท์ เจียรวนนท์ ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนา “คน” สนับสนุนพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์กว่า 4.5 แสนคนในทุกกลุ่มธุรกิจทั่วโลก ผนึกกำลังแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในทุกภาคส่วนเพื่อ “ร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญา” ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร ตามค่านิยม “3 ประโยชน์” ของเครือซีพี

CP SYMPOSIUM คืออะไร?

คุณภีมเดช อุตสาหจิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ CP SYMPOSIUM 2022 ได้ฉายภาพรวมของงานการประชุมวิชาการเครือเจริญโภคภัณฑ์ ว่าเป็นงานที่จัดขึ้นทุก 2 ปี และจัดมาแล้วกว่า 4 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2009 เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิศวกรรม ไอทีและดิจิทัล รวมไปถึงความยั่งยืน ให้ผู้บริหารและพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยเน้นไปที่กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย วิศวกร และนักปฏิบัติเรื่องความยั่งยืนในสายงานของกลุ่มธุรกิจในเครือฯ

ด้วยเครือซีพีเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ มีทีมวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการที่หลากหลาย อาทิ ซีพีเอฟ ที่ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ ครอบคลุมประเภทสัตว์หลัก อย่างสุกร ไก่เนื้อ และไก่ไข่ มีกลุ่มพืชหลายกลุ่ม ทั้งเจียไต๋ที่ดูเรื่องผลไม้ ซีพีพีที่ดูเรื่องพันธุ์ข้าวโพด ถั่วเหลือง และซีพีครอพที่ดูเรื่องพันธุ์ข้าว เป็นต้น ดังนั้นจะมีงานวิจัย และผลงานนวัตกรรมที่มีประโยชน์และเป็นความรู้ที่สามารถนำมาแชร์ให้พนักงานที่อยู่ในสายงานใกล้เคียงกันได้นำ Best Practice นี้ไปปรับปรุง พัฒนา และต่อยอดการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

No Description

“การจัดงาน CP SYMPOSIUM เราคาดหวังให้เป็นพื้นที่ให้พนักงานในเครือซีพีร่วมผนึกกำลังแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาในการร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญาทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิศวกรรม ไอทีและดิจิทัล รวมไปถึงความยั่งยืน ซึ่งงานนี้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ทและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร”

ชู 4 จุดเด่นร่วมสร้าง Innovation Ecosystem

ในปีนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์กำลังก้าวสู่ศตวรรษใหม่ การจัดงาน CP SYMPOSIUM 2022 จึงถือเป็น “ประวัติศาสตร์และก้าวสำคัญ” ของเครือฯ ในการร่วมสร้าง Innovation Ecosystem ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์ความรู้และวิทยาการเพื่อก้าวสู่ศตวรรษใหม่ – CREATE KNOWLEDGE AND TECHNOLOGY FOR OUR NEW CENTURY” ด้วยการนำเสนอผลงานวิชาการของกลุ่มธุรกิจต่างๆ ของเครือซีพีทั่วโลกที่ได้ผ่านการคัดเลือกมาอย่างเข้มข้นรวม 156 โครงการจากบริษัทในเครือซีพีกว่า 6 ประเทศทั่วโลก

โดยแบ่งเป็น 4 ประเด็นหลัก คือ

1. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Science) 58 โครงการ ครอบคลุมตั้งแต่การใช้ biotechnology ในการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ การป้องกันควบคุมโรคและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ผ่านระบบการบริหารจัดการฟาร์ม และการพัฒนาอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าเพื่อต่อยอดไปสู่การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ
2. วิศวกรรม (Engineering) 30 โครงการ ที่มีการนำเสนอการปรับปรุงกระบวนการผลิต การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่นหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดความเสี่ยงของพนักงาน
3. ไอทีและดิจิทัล (IT & Digital) 34 โครงการ ครอบคลุมการพัฒนา software ที่ช่วยในการทำงาน รวมไปถึงการใช้ Data Analytics การใช้ AI Quantum Computing ที่จะมาช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล
และ 4.ความยั่งยืน (Sustainability) 34 โครงการ ที่ครอบคลุมมิติด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ทั้งการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการบริหารความเสี่ยง โดย 2 หัวข้อหลังเป็นประเด็นใหม่ที่ทางเครือซีพีเร่งปรับตัวทรานฟอร์มองค์กรสู่ยุค 5.0 ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้วิจัยและนวัตกรรมที่ยกระดับกระบวนการทำงานตลอดห่วงโซ่อุปทานในการดำเนินธุรกิจของเครือซีพีที่สอดรับกับความท้าทายของโลก

คุณภีมเดช ได้ขยายความถึง 4 ประเด็นหลักที่เป็นจุดเด่นของการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำระดับประเทศและระดับโลกมาร่วมแชร์ความรู้และประสบการณ์ที่เป็นเมกะเทรนด์ต่างๆ อย่างคุณ Harald Link จาก บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ที่จะมาพูดในหัวข้อ ถอดรหัสอาณาจักร บี.กริม สูตรบริหารองค์กรกว่า 140 ปี ซึ่งจะได้รู้เคล็ดลับเทคนิคในการบริหารองค์กร และพัฒนาทักษะคนในองค์กรอย่างไรให้สามารถทำธุรกิจได้อย่างยั่งยืน รวมไปถึงการมาแชร์ความรู้ทางด้านไอทีและดิจิทัลจาก ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์ จากบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีทางเทเลคอม

รวมไปถึงการเร่งติดอาวุธเทคโนโลยีควอนตัม ที่จะเข้ามาดีสทรับธุรกิจจากนักวิจัยรุ่นใหม่ ดร.จิรวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์ ซีอีโอ บริษัท ควอนตัม เทคโนโลยี ฟาวเดชั่น (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากนี้ยังมีการแชร์ประสบการณ์จากผู้บริหารในเครือซีพีที่จะมาร่วมจุดประกายความคิดใหม่ๆ ในด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม ร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากอีกหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา ที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดใหม่ๆ เพื่อเปิดมุมมองทางวิชาการและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีครอบคลุมในหลายด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ติดอาวุธความรู้-ผนึกกำลังทุกภาคส่วน-เชิดชูนักวิจัยและนวัตกร

ความคาดหวังของการประชุมวิชาการครั้งนี้ คุณภีมเดช ได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นของเครือซีพีในการจะเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมความยั่งยืน ดังนั้นจึงต้องเร่งเครื่องในการพัฒนา “คน” ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยการ Upskill และ Reskill ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้พร้อมสู่ Tech Company

No Description

“งาน CP SYMPOSIUM ครั้งนี้เราต้องการให้เป็นพื้นที่ถ่ายทอด “องค์ความรู้” พร้อมติดอาวุธให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของเครือซีพี รวมทั้งบุคคลที่สนใจ เพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญและการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีควบคู่ไปกับความยั่งยืน ได้รับฟังความรู้ใหม่ๆ อัพเดตเมกะเทรนด์จากผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อที่จะสร้างสรรค์งานและต่อยอดงานได้ดีขึ้น เกิดการพัฒนาองค์ความรู้วิจัยและนวัตกรรมที่ยกระดับกระบวนการทำงานตลอดห่วงโซ่อุปทานในการดำเนินธุรกิจของเครือซีพีที่สอดรับกับความท้าทายของโลก และพร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลก”

นอกจากเชิงความรู้ ผ่านการนำเสนองานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมแล้ว CP SYMPOSIUM เปรียบเสมือนพื้นที่ในการ “สร้างเครือข่ายความร่วมมือ” ด้วยการผนึกกำลังระหว่างกลุ่มธุรกิจในเครือฯ และหน่วยงานวิจัยจากหลายภาคส่วนที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะทำให้เกิดไอเดีย ความคิดที่หลากหลายในการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อให้เกิด impact ในการพัฒนาประเทศชาติได้อย่างสูงสุด

รวมไปถึงการจัดงานในครั้งนี้ยังเป็นการ “เชิดชูนักวิจัยและนวัตกร” ของเครือซีพีที่ได้ทุ่มเทคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการบริหารที่ช่วยสร้างสินค้าและบริการเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด แม้ว่าบางคนอาจไม่ได้เป็น’หน้าบ้าน’ ที่มีการวัดผลจากยอดขายหรือกำไร แต่การสร้างนวัตกรรมและความยั่งยืนหลังบ้านก็ถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานขับเคลื่อนองค์กรไม่แพ้กันกัน

คุณภีมเดช ได้ย้ำปิดท้ายว่า งาน CP Symposium 2022 ในครั้งนี้ ถือเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเครือซีพีในฐานะที่ดำเนินธุรกิจครบ 100 ปี และในปีนี้เครือซีพีกำลังก้าวสู่ศตวรรษใหม่ ดังนั้นองค์ความรู้และผลงานที่นำมาจัดแสดงจึงสดใหม่ และมีความเข้มข้นในเนื้อหาที่ครอบคลุมมาก และปีนี้ด้วยสถานการณ์การป้องกันโควิด-19 แม้จะคลี่คลายแล้ว แต่เพื่อความปลอดภัย เราจึงได้จัดงานในรูปแบบไฮบริดเป็นครั้งแรกเพื่อให้มีผู้ร่วมงานมากที่สุด โดยมีการแปลภาษารองรับ 3 ภาษาทั้งไทย จีนและอังกฤษ โดยการประชุมวิชาการเครือเจริญโภคภัณฑ์ 2022 จะจัดขึ้นในวันที่ 9-11 พฤศจิกายนนี้ จึงขอเชิญชวนผู้บริหารและพนักงานของเครือซีพีทั่วโลก ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://www.cpinno.net/en/symposium และบุคคลภายนอกที่สนใจรับฟังความรู้ทางวิชาการด้านต่างๆ สามารถรับชมการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านทางระบบ Live streaming ได้ในวันที่ 9 พฤศจิกายน ได้ทาง https://www.facebook.com/wearecp/

สรุป

CP Symposium 2022 เปรียบเสมือนการติดอาวุธให้ผู้บริหารและพนักงานเครือซีพี โดยเฉพาะในกลุ่มนักวิจัย นวัตกรในการนำองค์ความรู้ทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิศวกรรม ไอทีและดิจิทัล รวมไปถึงความยั่งยืน ไปสร้างสรรค์ผลงานและต่อยอดให้เป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับกระบวนการทำงานตลอดห่วงโซ่อุปทานของการดำเนินธุรกิจในกลุ่มเครือซีพีให้พร้อมเปลี่ยนผ่านสู่ Tech Company มุ่งสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ

Cr.Blognone