ส่งออกไทยครึ่งปีแรกของไทย ขยายตัว 15.53%

ภาพรวมการส่งออกครึ่งปีแรกของปี 2564 (มกราคม-มิถุนายน)

 • การส่งออก มีมูลค่าอยู่ที่ 132,334 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 53%
 • การนำเข้ามีมูลค่าอยู่ที่ 129,895 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 15%
 • ไทยได้ดุลการค้าครึ่งปีแรกอยู่ที่ 2,439 ล้านเหรียญสหรัฐ

การส่งออกไทยในเดือนมิถุนายน 2564

 • ขยายตัวมูลค่าอยู่ที่ 23,699 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 82% สูงสุดในรอบ 11 ปี
 • สินค้าที่เติบโตไปได้ดีทุกกลุ่มเกษตร อุตสาหกรรม ครึ่งปีแรกของไทย ขยายตัว 53%

แนวโน้มการส่งออกในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564

 • ปัญหาเรื่องของโควิด-19 ที่กระทบภาคการผลิตโดยเฉพาะกลุ่มโรงงานที่ปิดตัว
 • ปัญหาเรื่องของการขาดแคลนแรงงาน ใบขึ้นทะเบียนแรงงานหมดอายุ
 • การกระจายวัคซีนให้กลุ่มแรงงาน

การส่งออกของไทยขยายตัวเป็นผลมาจาก

 • การส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร เช่น ผัก ผลไม้ ยางพารา ผลิตภัณฑ์ยาง
 • สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่บ้าน เครื่องคอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์
 • สินค้าเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาด เช่น เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ ถุงมือยาง
 • สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นตัวของภาคการผลิต เช่น เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า
 • สินค้าคงทนหรือสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีราคาสูง เช่น รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น

ตลาดส่งออกสำคัญก็ขยายตัวเกือบทุกตลาด เช่น สหรัฐ ยุโรป จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน รวมไปถึงกลุ่มตลาดอาเซียน ที่การส่งออกโตต่อเนื่อง

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม ขยายตัว 36% ขยายตัว 7 เดือนต่อเนื่อง

 สินค้าที่ขยายตัวได้ดี

 • ยางพารา ขยายตัว 9% ขยายตัว 9 เดือนต่อเนื่อง
 • ผัก ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ขยายตัว 2% ขยายตัว 3 เดือนต่อเนื่อง
 • ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ขยายตัว 5% ขยายตัว 8 เดือนต่อเนื่อง

ส่วนสินค้าที่หดตัว

 • อาหารทะเลสด แช่เย็น แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป หดตัว 6%
 • สินค้าปศุสัตว์ หดตัว 1%

ในช่วงครึ่งปีแรก การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ขยายตัว 11.9%

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัว 44.7% ขยายตัว 4 เดือนต่อเนื่อง

สินค้าที่ขยายตัวไปได้ดี

รถยนต์และส่วนประกอบ ขยายตัว 78.5% ขยายตัว 8 เดือนต่อเนื่อง

อัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคำ) ขยายตัว 114.3% ขยายตัว 4 เดือนต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์ยาง ขยายตัว 38.1% ขยายตัว 13 เดือนต่อเนื่อง

สินค้าที่หดตัว  

อากาศยานและส่วนประกอบ 63.5% ปูนซีเมนต์ หดตัว 30.3%

สรุป ในช่วงครึ่งปีแรก การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัว 15.9%