CP University ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมเรียนออนไลน์ในหัวข้อ “The Investment Opportunities in Myanmar”

ในวิกฤตยังมีโอกาส ….สถานการณ์ความไม่มั่นคงทางการเมืองของพม่า และจากสถานการณ์โควิด อนาคตธุรกิจของพม่าน่าสนใจหรือไม่ ?อย่างไร?

CP University ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมเรียนออนไลน์ในหัวข้อ “The Investment Opportunities in Myanmar”

โดย คุณอุทัย ตันติพิมลพันธ์ รองประธานกรรมการเขตประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เครือเจริญโภคภัณฑ์

ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:00 –16:00 น. รูปแบบ Online ผ่านทาง True VROOM

ลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ https://forms.gle/TohHaTcWCso5EjEW9