รองประธานกรรมการบริหารซีพีเอฟ เยี่ยมชมโรงงานอาหารแปรรูปฮานอย 2 พร้อมให้กำลังใจ พนง. ยึดมั่นหลัก 3 ประโยชน์ส่งต่อความดีสู่สังคม

คุณสุขสันต์ เจียมใจสว่างฤกษ์ รองประธานกรรมการบริหารซีพีเอฟ เดินทางเยี่ยมชมโรงงานอาหารแปรรูปฮานอย 2 ซึ่งเป็นโรงงานแห่งใหม่ของ ซีพี เวียดนาม โดยมีคณะผู้บริหารเขตภาคเหนือและพนักงาน ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานที่กำลังจะเปิดดำเนินการผลิตอาหาร ด้วยเทคโนโลยีการผลิตทันสมัย มีระบบควบคุมคุณภาพตลอดห่วงโซ่มาตรฐานระดับสากล และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค

นอกจากนี้ ยังมีทีมวิจัยและพัฒนา R&D เป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจในการพัฒนาอาหารคุณภาพสูง สะอาด ปลอดภัย อร่อย มีคุณค่าโภชนาการ ในราคาเหมาะสม ร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชาวเวียดนาม

หลังจากการเยี่ยมชมกระบวนการผลิตแล้ว คุณสุขสันต์ ได้ให้กำลังใจและให้โอวาทในการทำงาน แบ่งปันความรู้และประสบการณ์แก่พนักงานรุ่นใหม่ ขอให้ทุกคนยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร โดยเฉพาะ “ความกตัญญูและตอบแทนบุญคุณ” การผนึกกำลัง ชาวซีพี เวียดนามทั่วประเทศ สร้างความสามัคคี ทำงานด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน มุ่งพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

คุณสุขสันต์ ขอบคุณพนักงานทุกคนที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเท ขับเคลื่อนบริษัทจนประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ช่วยสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้สังคมและประเทศเวียดนาม ตามหลักปรัชญา 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน โดยคำนึงถึงประเทศชาติ ประชาชน บริษัทและพนักงานเป็นลำดับสุดท้าย

 

CPF’s Vice Chairman of Executive Committee visits Hanoi’s Food Processing Plant 2 and encourage employees doing for good deeds.

Mr.Sooksunt Jiumjaiswanglerg, Vice Chairman of CPF’s Executive Committee, visited CP Vietnam’s Food Processing 2 factory in Hanoi. C.P.Vietnam’s management and employees presented the food manufacturing facility where deploy advanced technology and quality control system are implemented throughout the value chain to ensure that CP Vietnam’s food production adheres to international food safety standards.

In addition to the modern production process, the research and development is essential for food production, allowing the company deliver high-quality, hygenic, delicious and nutritious food at affordable prices thereby contributing to the Vietnamese people’s food security.

Mr.Sooksunt encouraged employees to adhere to the CPF Way’s values, especially “Integrity, Honesty and Reciprocity.” He also inspired the employees to work as a team and respect each other in order to achieve the company’s sustainable growth.

Mr.Sooksunt thanks all employees for their dedication to driving the company’s success sustainably and contributing the positive impact to communities and the country in accordance with the CP Group “3 benefits” philogophy that everyone in CP Vietnam adheres to, focusing the interests of the country and the people, before those of the company and employees.

 

ที่มา  PR CPF