เครือซีพี ผนึกกำลังกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจรฯ ประกาศเดินหน้า “โครงการปลูกป่าในบ้านฯ” ขานรับนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 9 แสนต้น พร้อมขับเคลื่อนองค์กรมุ่งสู่องค์กรที่เป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2573


11 สิงหาคม 2565 –คุณนพปฎล เดชอุดม  ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณประสิทธิ์  ดำรงชิตานนท์ รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ และคุณสุเมธ ภิญโญสนิท ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจพืชครบวงจรฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานกว่า 200 คน ร่วมประกาศเจตนารมณ์มุ่งสู่การเป็นองค์กรเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2573 ตามนโยบายของเครือซีพีที่มุ่งมั่นเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงทางอ้อมอย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ใน “โครงการปลูกป่าในบ้านฯ” ในพื้นที่โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จ.สระบุรี จำนวน  507 ต้น บนพื้นที่ 5 ไร่ จากเป้าหมายปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ของตนเอง จำนวน 1.2 ล้านต้น ซึ่งปัจจุบันดำเนินการไปแล้วกว่า 9 แสนต้น

คุณนพปฎล เดชอุดม  กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ส่งผลกระทบต่อชีวิตของทุกผู้คน ตลอดจนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซีพีมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงได้กำหนดเป้าหมายสู่การเป็นองค์กรที่เป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2573  และยังตั้งเป้าหมายระยะยาวสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593

ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เครือฯ บรรลุเป้าหมายดังกล่าวคือ ความร่วมมือของทุกหน่วยงานในเครือฯ ทั้งในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่จะต้องช่วยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สำนักงาน และช่วยกันลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงทางอ้อมอย่างต่อเนื่องด้วยการปลูกไม้ยืนต้น โดยถือเป็นนโยบายที่สำคัญของเครือฯ  และได้ตั้งเป้าหมายปลูกไม้ยืนต้นให้ได้ 20 ล้านต้นภายใน 5 ปีนับตั้งแต่ปี 2563

ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร กล่าวอีกว่า นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจรฯ ได้เดินหน้าตามนโยบายของเครือฯ และได้ตั้งเป้าหมายร่วมกันในการปลูกป่าไม้ยืนต้นในพื้นที่ของตนเองจำนวน 1.2 ล้านต้น โดยต้นไม้เหล่านี้จะช่วยกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซดในบรรยากาศ ช่วยลดสภาวะโลกร้อน และยังเป็นส่วนสำคัโญในการสนับสนุนเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอนขององค์กร ซึ่งนอกจากจะช่วยกันปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ของหน่วยงานของตนเองแล้ว เครือฯ ยังได้ร่วมกับคู่ค้าและหน่วยงานอื่นๆ ทำกิจกรรมดูแล และปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ป่าต้นน้ำสำคัญอีกด้วย

“ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่รุนแรงมากขึ้น  เป็นเรื่องที่ทุกประเทศให้สำคัญ และพยายามร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา เครือฯ เป็นองค์กรหนึ่งที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงขอเชิญชวนพนักงานกว่า 4.5 แสนคน ในทุกกลุ่มธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนคู่ค้าต่างๆ ร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ทำงาน  พื้นที่สาธารณะ  และที่อยู่อาศัย ช่วยกันฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในการกักเก็บก๊าซคาร์บอน และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีส่งต่อให้ลูกหลานของเราต่อไป” คุณนพปฎล เดชอุดม  กล่าวในตอนท้าย

ด้านคุณประสิทธิ์  ดำรงชิตานนท์ กล่าวว่า กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจรฯ ขอร่วมประกาศเจตนารมณ์การมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2573 ตามนโยบายของเครือซีพี  โดยในวันดังกล่าวได้ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้นที่ได้จากโครงการ ซีพี ร้อยรักษ์โลก ทั้งไม้ป่าและไม้ผล อาทิ  ต้นพะยุง  แคนา มะฮอกกานี  ขนุน มะม่วงน้ำดอก ปลูกในพื้นที่โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด จ.สระบุรี เพิ่มเติมอีก 507  ต้น  บนพื้นที่ 5 ไร่  ซึ่งนอกจากจะช่วยกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วที่เป็นต้นเหตุของการเกิดก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยังมีส่วนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ประเทศ และสนับสนุนให้เกิดความหลายหลายทางชีวภาพอีกด้วย

รองประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจรฯ  กล่าวอีกว่า กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจรฯ ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ  โดยมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำสำคัญของภาคเหนือ และภาคกลาง ควบคู่ไปกับ “โครงการปลูกป่าในบ้านฯ”  ที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายการอนุรักษ์และปลูกไม้ยืนต้น 1.2 ล้านต้นภายในปี 2568  ปัจจุบันปลูกไปแล้วกว่า 9 แสนต้น จึงนับเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เครือฯ บรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรที่เป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2573

นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจรฯ ยังได้ขอการรับรองโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) หรือ  อบก. ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาท ที่ได้ร่วมกับกรมอุทยานฯ โดยเป็นปริมาณการกักเก็บคาร์บอน 4,288 ตันคาร์บอนไดออกไซด์  และจากเป้าหมายการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด จ.สระบุรี ในพื้นที่ 230 ไร่ ซึ่งได้มีการประมาณการกักเก็บคาร์บอนอยู่ที่ประมาณ 7,100 ตันคาร์บอนไดออกไซด์   ซึ่งจะทำให้พื้นที่สีเขียวของประเทศเพิ่มขึ้นและช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้


ด้าน คุณสมพร งามพิมลกุล ทีมวิจัยจุลินทรีย์เพื่อการเกษตร ศูนย์วิจัย ประกันคุณภาพ ดินและปุ๋ย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิวส์ จำกัด  ตัวแทนพนักงานที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กล่าวว่า  “รู้สึกดีใจและตื้นตันใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอนของเครือฯ โดยพนักงานทุกคนได้ร่วมกันปลูกป่าต่อเนื่องในพื้นที่โรงงานมาอย่างต่อเนื่อง และยังคงมุ่งหน้าสนับสนุนโครงการของเครือฯเพิ่มพื้นที่สีเขียวต่อไป”