ซีพี ออลล์ จับมือสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ลงพื้นที่ตรวจประเมินโรงเรียน CONNEXT ED ต่อยอดสู่การเป็น “โรงเรียนต้นแบบ” (School Model)


คุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม และCONNEXT ED สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในนามประธานคณะทำงาน CP ALL CONNEXT ED พร้อมคณะผู้ตรวจประเมิน, ดร.ม.ล.สรสิริ วรวรรณ คณบดีคณะการจัดการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ และ ผศ.ดร.กรวิทย์ ไชยสุ รักษาการ ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาอาชีพนักศึกษา คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าพบคุณกุศลาภรณ์ จันทร์ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตำบลริมปิง เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการ “สร้างสรรค์งานศิลป์ด้วยดินประดิษฐ์ RP D.I.Y” โดยมีคุณอโนทัย กัญญสาย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำพูน เขต1 ร่วมให้คำแนะนำแก่คณะอาจารย์ ณ รงเรียนตำบลริมปิง จ.ลำพูน

โดยโรงเรียนตำบลริมปิง ดำเนินโครงการ “สร้างสรรค์งานศิลป์ด้วยดินประดิษฐ์ RP DIY” โดยคิดค้นดินประดิษฐ์ ที่ผสมมาจากแป้งเพื้อนำมาทำเป็นงานศิลปะต่างๆ อาทิ ดอกมะลิ ดอกกล้วยไม้ ผัก ผลไม้แมกเนตติดตู้เย็น รวมถึงขยายผลเป็นชุดดินปั้นเสริมทักษะ เสริมสร้างพัฒนาการกล้ามเนื้อเล็กในเด็กอนุบาล พัฒนาความคิดและสร้างจินตนาการจนได้รับคัดเลือกให้เป็น “Best Practice” จากคณะทำงาน CP ALL CONNEXT ED โดยพิจารณาจากโรงเรียนที่ดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจ ในระยะที่ 2 (ปีการศึกษา 2562) ซึ่งเป็น 1 ใน 32 โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อต่อยอดเข้าสู่ระยะ 3 (ปีการศึกษา 2563) และจะคัดเลือกเหลือเพียง 10 โรงเรียน ภายในปี 2564 พัฒนาสู่การเป็น “โรงเรียนต้นแบบ (School Model)” เป็นโมเดลให้อีกกว่า 30,000 โรงเรียน ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ “ชง เชื่อม ใช้” ประยุกต์การประกอบอาชีพ เข้าสู่หลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนสามารถสอดแทรกองค์ความรู้เข้าไปในทุกกลุ่มสาระวิชาเป็นการ “ละลายกำแพงวิชา” ในแบบเดิมซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาประเทศไทยต่อไป

Cr. CP all