ซีพี ออลล์ คว้ารางวัลด้านบรรษัทภิบาลระดับอาเซียน

 

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ได้รับรางวัล ASEAN Corporate Governance Scorecard ประจำปี 2564 ประเภท ASEAN Asset Class PLCs (Thailand) ซึ่งมอบให้บริษัทจดทะเบียนที่ทำคะแนนได้ตั้งแต่ 97.5 คะแนนขึ้นไป  แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดย Institute of Corporate Directors, Philippines เป็นเจ้าภาพประกาศรางวัลในรูปแบบ virtual event

คุณยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่า “ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจบนแนวทางความยั่งยืนภายใต้กรอบบรรษัทภิบาล หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด เพราะเชื่อมั่นว่าธุรกิจที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้นต้องรักษาสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลควบคู่กันไป โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างทั่วถึง และความสำเร็จจากการผลักดันยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการสนับสนุนสินค้าเอสเอ็มอีให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน เป็นไปตามปณิธานขององค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน”

สำหรับรางวัล ASEAN Corporate Governance Scorecard มาจากการที่ ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของคณะทำงานด้านการกำกับดูแลตลาดทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งเมื่อปี 2547 ภายใต้การดูแลของรัฐมนตรีคลังอาเซียน ได้ออกหลักเกณฑ์การสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Corporate Governance Scorecard หรือ ACGS) เพื่อใช้ประเมิน และจัดอันดับบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มประเทศอาเซียน 6 ประเทศได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม เพื่อสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยมีการประเมินทุกๆ 2 ปี และในการประเมินครั้งล่าสุดในปี 2564 ซึ่งใช้ข้อมูลในปี 2563 นั้นประเทศไทยมีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัลในประเภท ASEAN Asset Class PLCs มากที่สุดในอาเซียน จำนวนทั้งสิ้น 76 จาก 234 บริษัท