Mister & Miss Good Governance ผู้นำรุ่นใหม่ด้านธรรมาภิบาล ซีพี ออลล์    รวมพลัง ผู้นำ…กับการปราบโกง วันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565 

 

การคอร์รัปชัน ถือเป็นปัญหาสำคัญอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันแก้ไข   ซีพี ออลล์ ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่นและเซเว่น เดลิเวอรี่ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษา ร่วมแสดงพลัง ตื่นรู้ สู้โกง กระตุ้นบทบาทผู้นำทุกองค์กรร่วมต่อต้านคอร์รัปชันในคอนเซ็ปต์ “ผู้นำ…กับการปราบโกง” โดยผู้บริหาร พนักงาน พร้อมตัวแทน Mister & Miss Good Governance หรือเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ด้านธรรมาภิบาล ซีพี ออลล์ ร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชัน” ประจำปี 2565

คุณลาวัณย์ เตียงหงษากุล ประธานคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า ซีพี ออลล์ ได้กำหนดนโยบายบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานในบริษัททุกคนใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังให้ทุกคนยึดมั่นในคาถาบรรษัทภิบาล ซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม คำนึงถึงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันสร้างค่านิยมในการดำเนินงานที่ปราศจากการคอร์รัปชันให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร   ซึ่งถือเป็นหนึ่งหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของซีพี ออลล์

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาซีพี ออลล์ ได้ให้ความสำคัญอย่างมากกับการวางมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทุกหน่วยงาน ทุกระดับชั้น ตอกย้ำให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้รับรู้ถึงช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน ตลอดจนสร้างเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ด้านธรรมาภิบาล  Mister & Miss Good Governance เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงออกถึงแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลที่ทันยุค ทันสมัย ช่วยส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กรอย่างยั่งยืน และถือเป็นโอกาสที่สำคัญที่ผู้บริหาร พนักงาน ผู้นำรุ่นใหม่ด้านธรรมาภิบาลของซีพี ออลล์ ได้มารวมพลังเพื่อแสดงจุดยืนต้านทุจริตทุกรูปแบบ ในวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2565 นี้

ด้านคุณพิชยา พ้นภัยพาล Miss Good Governance บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่า บริษัทฯ มีโครงการ Mister & Miss Good Governance  หรือเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ด้านธรรมาภิบาล โดยทุกเดือนจะมีกิจกรรมอบรม สัมมนา ให้ความรู้และการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของธรรมภิบาลในองค์กร และ Mister & Miss Good Governance จะทำหน้าที่รับนโยบายเพื่อส่งต่อ ขยายผลความสำคัญให้กับหน่วยงานของตนเองนำไปปฏิบัติ หลายคนอาจมองว่าเรื่องธรรมาภิบาล การคอร์รัปชันเป็นเรื่องไกลตัว แต่ในความเป็นจริงทุกคนมีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะช่วยกันขับเคลื่อน เป็นกระบอกเสียงที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้

คุณธนพนธ์ ยอดจันทร์ Mister Good Governance บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวเสริมว่า บริษัทของเรามีคาถาธรรมาภิบาลคือ  ซื่อสัตย์ โปร่งใส่ ยุติธรรม คำนึงถึงชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม  เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนยึดเป็นหลักในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันในวันนี้ช่วยกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ที่มาร่วมงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของหลักธรรมภิบาล การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ส่วนตนเองจะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ขยายผลสู่สมาชิกในองค์กรต่อไป

ซีพี ออลล์ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม พร้อมตระหนักถึง 3 ประโยชน์บนพื้นฐานค่านิยมเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งประกอบไปด้วย  ประโยชน์ต่อประเทศชาติ  ประโยชน์ต่อประชาชน  และประโยชน์ต่อองค์กร เพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ภายใต้ปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน”