ซีพี ออลล์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล ครั้งที่ 4/2565


ซีพี ออลล์ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจและธรรมาภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง วันนี้ 15 ธันวาคม 2565 คณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล ซีพี ออลล์ จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล ไตรมาส 4 ประจำปี 2565 โดยมีคุณลาวัณย์ เตียงหงษากุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล ซีพี ออลล์ เป็นประธานการประชุม พร้อมนำคณะอนุกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะทำงานฯ ของหน่วยงานในกลุ่มธุรกิจฯ ร่วมประชุม พร้อมรายงานความคืบหน้าตามแผนการดำเนินการ Corporate Governance ของแต่ละหน่วยงาน ภายในการประชุมมีการนำเสนอการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา พร้อมรายงานความคืบหน้าตามแผนการดำเนินการ CG ปี 2565 , รายงานผลการประเมิน CG Rating และการปิด Gap ,การตรวจประเมินประสิทธิผลของระบบธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริต (ภาพรวม) โดย Third party หรือ Self-Assessment ตนเอง, การจัดอบรมและทดสอบด้านนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2565, การสื่อสาร การสร้างความตระหนักและปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประจำ ไตรมาส 4/2565, การยกระดับการสร้างวัฒนธรรมการทำงาน และระบบการกำกับดูแลองค์กรให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ, รายงานความคืบหน้างาน Cyber Security, รายงานความคืบหน้างาน Data Governance, รายงานความคืบหน้างาน Personal Data Protection Act และจำนวนการทุจริตในองค์กร และจำนวนพนักงานทำความดี ประจำไตรมาส 4/2565 ผ่านระบบ Online Meeting จากห้องประชุม B1-02 อาคาร THE TARA ชั้น B1 ถนนแจ้งวัฒนะ
ที่มา เพจคนซีพี ออลล์