ซีพี ออลล์ ลงนาม MOU ร่วมกับหอการค้าไทยและ ม.หอการค้าไทย ส่งเสริม SMEs เติบโตแข็งแกร่งร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจจากภาวะวิกฤตโควิด-19

16 กันยายน 2563 ซีพี ออลล์ โดย คุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร ซีพี ออลล์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริม SMEs ร่วมกับ คุณภูมินทร์ หะรินสุต รองประธานกรรมการหอการค้าไทย คุณพลิษศร์ ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการเพิ่มความเข้มแข็งให้สมาชิก และ ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ ห้องประชุมชั้น 18 อาคาร 24 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

โดย คุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ซีพี ออลล์ ได้ร่วมดำเนินโครงการ Business Accelerator ซึ่งเป็นการประเมินความพร้อมของผลิตภัณฑ์ให้สามารถตรวจสอบผ่านระบบออนไลน์ ที่รวบรวมองค์ความรู้การคัดเลือกสินค้าของร้านเซเว่นฯ ทำให้รับรู้ถึงจุดอ่อน จุดแข็ง และสิ่งที่จำเป็นต้องปรับปรุง ก่อนที่จะขยายตลาดสู่ Modern Trade ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้กับ SMEs ที่เป็นสมาชิกหอการค้าไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจในภาวะวิกฤต ให้พร้อมกลับสู่ตลาดได้อย่างเข้มแข็ง ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”

Cr:CP ALL News