ผู้บริหาร “ซีพี ออลล์” หารือแนวทางการดำเนินโครงการสานสัมพันธ์สองแผ่นดินไทย-กัมพูชา

คุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาความยั่งยืน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  ร่วมหารือกับ คุณคมสัน ณ รังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จังหวัดตราด ผู้บริหาร และคณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ถึงความร่วมมือในการดำเนินโครงการสานสัมพันธ์สองแผ่นดินไทย-กัมพูชา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมต่าง ๆ ของประเทศกัมพูชา มีเจตคติที่ดีต่อภาษาเขมร รวมถึงพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาเขมรอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนขยายผลสู่โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ในอนาคต ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

  

ที่มา ซีพี ออลล์