กลุ่มซีพี ออลล์ แต่งตั้ง บลจ.ทิสโก้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ.ซีพี ออลล์  นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ (ที่ 3 จากซ้าย) เลขานุการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ ร่วมลงนามแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (บลจ.ทิสโก้) บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มซีพี ออลล์ และบริษัทในเครือ โดยมี นางสาวภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ทิสโก้ นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส (ที่ 6 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บลจ.ทิสโก้ และนางแขขวัญ โรจน์วัฒนกุล รองกรรมการผู้จัดการ สายการตลาดธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บลจ.ทิสโก้ ร่วมงาน ณ อาคาร ธารา สาทร เมื่อเร็ว ๆ นี้